กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนา “โลจิสติกส์ในตลาดยุโรปตะวันออก – Logistic Solution in Central Eastern Europe Market” ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

            

               กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวน ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการงานสัมมนา “โลจิสติกส์ในตลาดยุโรปตะวันออก : (Logistic Solution in Central Eastern Europe Market)” วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี Mr. Michal Strzezek , Director of Sales and Development เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันระหว่างประเทศ

               ตลาดยุโรปตะวันออกยังเป็นตลาดที่น่าสนใจมีแนวโน้มในการขยายตัวอีกมากและประเทศในยุโรปตะวันออกมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีส่วนสาคัญที่สามารถช่วยลดต้นทุน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยสามารถลดต้นทุนทางการค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการขนส่ง หรือการลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยการพึ่งพาบริการทางด้าน โลจิสติกส์ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทั้งสหภาพยุโรป

              ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครที่ www.ditp.go.th แล้วส่งใบสมัครเพื่อสารองที่นั่งได้ที่โทรสาร 02-511 5501 หรือที่ E-mail:panitik@ditp.go.th ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 รับจานวน 100 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย/ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดการเสวนา สอบถามได้ที่ คุณปณิธิ เกษมทะเล โทร. 02-512-0093 ต่อ 507 ได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ

***********************

สนับสนุนข้อมูลโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

Print Friendly