กระทรวงการต่างประเทศ และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD) จัดงานสัมมนา “Thailand and the middle income challenges: How to address them?

  

          กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) ได้ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง “Thailand and the middle income challenges: How to address them?” เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องบางลำพู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในการ ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนาของไทยที่มุ่งตอบสนองต่อสิ่งท้าทายต่าง ๆ ของการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (middle income country) โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเพื่อสะท้อนมุม มองขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย และภาคเอกชนในเรื่องนี้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทูตต่างประเทศในไทยเข้าร่วมการสัมมนาด้วย
  
          นางศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนางรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา โดยผู้ร่วมการอภิปรายประกอบด้วยนาย Federico  Bonaglia,  Acting Deputy Director, OECD Development Centre ดร. วิชญายุทธ์ บุญชิต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคของ สศช. และนายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

          การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยและอาเซียนกำลังก้าวเข้า สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งนานาประเทศต่างกำลังจับตามองว่าอาเซียนจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่ สำคัญของเศรษฐกิจโลกได้เพียงใด และประเทศไทยในฐานะประเทศรายได้ปานกลาง จะต้องเผชิญสิ่งท้าทายต่าง ๆ มาก จึงเป็นที่น่าสนใจว่าจะมียุทธศาสตร์ในการก้าวข้ามสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้ อย่างไรบ้าง

           กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนของไทย รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OECD ซึ่งมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้วย

 

สนับสนุนข้อมูลโดย  กระทรวงการต่างประเทศ

 

Print Friendly