การจัดทำ Market Study: ‘Opportunities for Thai Eco-Textiles in European Markets’

เกี่ยวกับโครงการ: การศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อยอด Thai EU Flower Textile Roadshow in Europe โดยคผท.จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญยุโรป เพื่อจัดทำศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโอกาสของประเทศไทยในอุตสาหกรรม และตลาด Eco-Textileในยุโรป และประโยชน์จากการเข้าร่วมใช้ EU Eco-label

Print Friendly