การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป จะร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้สภาวะโลกร้อน เน้นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย
วัน-เวลา: 25 มิถุนายน 2552 (TBC)

Print Friendly