การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร aspartame ต่อผู้บริโภค

Aspartame
เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
(จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่ง) โดยมีความหวานกว่าน้ำตาลซูโครส (น้ำตาลทราย)
ประมาณ 200
เท่า
Aspartame เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มกว่า
5000
ชนิด
ที่วางขายทั่วโลก

 

1.   คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) เลื่อนการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร aspartame ต่อผู้บริโภค จากปี 2563 เป็นเดือนกรกฏาคม 2555 โดยขณะนี้ หน่วยงาน EFSA ได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่าน website จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คาดว่าร่างฉบับสุดท้ายจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2556

2.   จากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของอิตาลีจาก European Foundation of Oncology and Environmental
Sciences พบว่าการบริโภคสารดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอดและมะเร็งตับ
นอกจากนี้ นักวิจัยชาวเดนมาร์กได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มน้ำอัดลมที่ผสมสาร Aspartame กับผู้ที่ตั้งครรภ์พบว่า สารดังกล่าวมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเด็กในครรภ์
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาร aspartame ต่อผู้บริโภคครั้งนี้ หน่วยงาน EFSA กล่าวว่า นักวิชาการจากหลายสถาบันได้สรุปว่า สารดังกล่าวไม่เป็นพิษต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่ต่ำกว่าระดับที่ควรบริโภคได้ต่อวัน  (Acceptable Daily Intake : ADI)  

 

Print Friendly