ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนไทยในสหภาพยุโรป ในวันที่ 27 มี.ค. 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน: เครื่องมือคุ้มครองการลงทุนของไทยในต่างแดน – มุมมองและประสบการณ์จากกรณีศึกษาในสหภาพยุโรป” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ห้อง Infinity 1 ชั้น G โดยมีกำหนดการ ดังนี้

9.00 – 9.30 น.    ลงทะเบียน
9.30 – 9.45 น.    นายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดการสัมมนา
9.45 – 12.00 น.   Ms. Eugenia Costanza Laurenza ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัทกฎหมายชั้นนำของสหภาพยุโรปให้ความรู้ถึงกฎ ระเบียบและนโยบายด้านการคุ้มครองการลงทุนภายในสหภาพยุโรป 

12.00-13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-16.30 น. การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการฟ้องร้องข้อพิพาท การลงทุนภายใต้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ รวมถึงกรณีศึกษาของคดีระหว่างสหภาพยุโรป และประเทศกำลังพัฒนาผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ (1) ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค บริษัท International Legal Counsellors Thailand Ltd. (2) Mr. Christopher Thomas, Q.C., Centre for International Law, National University of Singapore และ (3) Ms. Eugenia Costanza Laurenza

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วม สามารถยืนยันการเข้าร่วม โดยส่งใบตอบรับ (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบตอบรับ) มาที่กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โทรสาร 02 643 5247, 02 643 5250 หรือ E-mail: m.wanjan@gmail.com ภายในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายไกรจักร ธีรตยาคีนันท์ ที่ 02 203 5000 ต่อ 14260 หรือนางสาว วรรณพร เตชะไกศิยวณิช ที่ 02 203 5000 ต่อ 14159

Print Friendly