ติดตามความเคลื่อนไหวและศึกษากฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่มีผลกระทบต่อไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คผท. ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอียู เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย โดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และภาคเอกชน รวมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันการณ์

 

Print Friendly