นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม การประชุมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ณ ประเทศเยอรมนี

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้กำลังจะเริ่มต้นกิจการชาวไทยในกรุงเบอรลิน และเมืองใกล้เคียงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ชื่นชมกระทรวงพาณิชย์ หลังเข้ารวมอบรม “การบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ” ถึง 107 ราย เกินเป้า 30% โดยมีนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแอดลอน เคมพินสกี้
(Adlon Kempinski)
 

                     สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต รายงานว่า จากการที่กรมส่งเสริมกาส่งออกได้เห็นชอบให้สำนักงานฯ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการไทยในเยอรมนี ตามแผน พัฒนาผู้ประกอบการไทยกลุ่มสินค้าอาหาร สปา และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยฯ ได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การต่อยอดและขยายสาขาธุรกิจ  กลยุทธ์การตลาด และการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และนำความรู็ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น สำนักงานฯ ได้จัดการฝึกอบรม “การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ”  เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรม Adlon Kempinski, Berlin ให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจที่จะประกอบกิจการในประเทศเยอรมนี  โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 80 ราย แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการอบรมมากถึง 107 ราย โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย มากที่สุด 25 ราย รองลงมาเป็นกิจการร้านสปา/นวดไทย 21 ราย กิจการค้าปลีก/ค้าส่ง 14 ราย สถานเสริมความงาม 5 ราย เป็นต้น    

                     ภายหลังการอบรมผู้เขารับการอบรมได้แสดงความชื่นชม สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต ที่จัดโครงการนี้ทำให้มีความรู้ในการจัดการธุรกิจให้คุ้มค่ากับการลุงทุนเพิ่มมากขึ้น และยังทำให้มองเห็นช่องทางในการนำเข้าสินค้าไทยที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับเพื่อการต่อยอดธุรกิจเดิมและเปิดธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย ตัวอย่างที่เกิดขึ้นทันทีภายหลังการอบรมคือ ร้านสปา ต้องการร่วมมือกับ ร้านขายสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อจัดทำเป็น Concept ร้านสปาไทย ขายให้แก่นักลงทุนเยอรมนี นอกจากนี้ยังเป็นลู่ทางในการสร้างแบรนด์เพื่อขยายแฟรนไชส์ในอนาคต เช่น สปาบัวสยาม ณ นครมิวนิค ขณะนี้มี 5 สาขา และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว                   

                     สำหรับโครงการ “การจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการไทยในเยอรมนี” ผ่านหลักสูตร“การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ”เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขยายการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่สากล สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติหรือนโยบาย Internationalization การฝึกอบรมหลักสูตรนี้กำหนดจัดครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 12/13 สิงหาคม 2555 ณ เมืองคาสเซล(Kassel) สำหรับผู้ประกอบการไทยในแถบภาคกลางและตะวันตก  ส่วนครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจะจัดระหว่างวันที่ 15/16 สิงหาคม 2555 ณ นครมิวนิค สำหรับผู้ประกอบการไทยในแถบภาคใต้  สำหรับเป้าหมายในการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้งนี้ คาดวาจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมรวม 200 ราย 

Print Friendly