รายงานปัญหาสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรป ในปี ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป ขอรายงานปัญหาสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรปผ่านระบบเตือนภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป
หรือ Rapid Alert
System for Food and Feed (RASFF) ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน
๒๕๕๕ โดยสรุปปัญหาที่สำคัญได้ดังนี้

 

๑. การตรวจพบมะละกอ GMO จากไทยทั้งหมด ๑๐ ครั้ง โดยประเทศสมาชิกอียูที่ตรวจพบมากที่สุด
ได้แก่ ฝรั่งเศส (๕ ครั้ง) เยอรมนี (๓ ครั้ง) ฟินแลนด์ (๒ ครั้ง)

๒. การตรวจพบปัญหาด้านสุขอนามัยในสินค้าปลาทูน่ากระป๋องที่นำเข้าจากไทย
ซึ่งเกิดจากการให้อุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอ (inadequate thermal
processing) ทั้งหมด ๑๘ ครั้ง โดยประเทศสมาชิกอียูที่ตรวจพบมากที่สุด ได้แก่ นอร์เวย์ (๙ ครั้ง)
ฟินแลนด์ (๓ ครั้ง) โปร์แลนด์  (๓ ครั้ง)
ไซบรัส (๒ ครั้ง) สวีเดน (๑ ครั้ง) ตามลำดับ

๓. การตรวจพบสาร arsenic
ในอาหารสัตว์ ทั้งหมด ๖ ครั้ง

๔. การตรวจพบสารอันตราย Sibutramine เป็นสารต้องห้ามในสหภาพยุโรป โดยระบุว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตในกาแฟลดความอ้วน
๕ ครั้ง ตรวจพบที่ประเทศเยอรมนีทั้ง ๕ ครั้ง

            ในการนี้ สำนักงานฯ
ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว
พร้อมทั้งได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานผลการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรป

             ในปี ๒๕๕๕ สินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรปถูกตรวจพบปัญหาจากระบบ RASFF ทั้งหมด ๑๑๐รายการ
(ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕) โดยแบ่งหมวดสินค้าได้ดังนี้

              ๑. Fruit and vegetable ตรวจพบ ๔๔ รายการ

              ๒. Fish and fish
product ตรวจพบ ๒๕ รายการ

              ๓. Pet food ตรวจพบ ๑๑ รายการ

              ๔. Herbs and spices ตรวจพบ ๖ รายการ

              ๕. Coffee and tea ตรวจพบ ๕ รายการ

              ๖. สินค้าอื่นๆ ได้แก่ food contact materials, cereals, cephalopods, non-alcoholic
beverages, nut products ฯลฯ ตรวจพบทั้งหมด ๑๙ รายการ  รายละเอียด ดังนี้

๑. Fruit
and Vegetable
  สินค้าพืชผักและผลไม้ เป็นหมวดที่ตรวจพบจำนวนมากที่สุดในปี ๒๕๕๕
ตรวจพบถึง ๔๔ ครั้ง

      -มะละกอ  ถูกตรวจพบมากที่สุดทั้งหมด ๑๒ ครั้ง สาเหตุหลักอันดับ ๑ คือ
การตรวจพบมะละกอ GMO (๑๐ ครั้ง) ประเทศสมาชิกอียูที่ตรวจพบมากที่สุด ได้แก่ ฝรั่งเศส (๕ ครั้ง)
เยอรมนี (๓ ครั้ง) ฟินแลนด์
(๒ ครั้ง)

      -สับปะรดกระป๋อง
ถูกตรวจพบมากเป็นอันดับ ๒ จำนวน ๔ ครั้ง สาเหตุจากการตรวจพบดีบุก (๔ ครั้ง) โดยตรวจพบที่ประเทศฟินแลนด์

      -สินค้าพืชผักและผลไม้ที่ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว พริก มะเขือ ผักคะน้า และผักกระเฉด

    ผลการดำเนินงานเรื่องมะละกอ
GMO

     ๑. สำนักงานฯ
ได้แจ้งกรมวิชาการเกษตรให้พิจารณาตรวจสอบแหล่งผลิตและการปนเปื้อน GMO ในห่วงโซ่อาหารของไทยและขอให้พิจารณาออกมาตรการควบคุมพิเศษในการส่งออกมายังสหภาพยุโรปก่อนที่สหภาพยุโรปจะออกมาตรการใดๆ

     ๒. กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจติดตามแหล่งปลูกมะละกอทั้งที่ได้รับการรับรอง GAP และที่ไม่ได้รับการรับรองทั่วประเทศโดยสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์การปนเปื้อนและเข้าทำลายต้นมะละกอในแหล่งปลูกที่ตรวจพบการปนเปื้อน
GMO พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกร
โดยกรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งออกมะละกอไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์
สมาพันธ์รัฐสวิส และไอซ์แลนด์ พ.ศ ๒๕๕๕
ที่กำหนดให้มีการตรวจสอบมะละกอก่อนการส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธ์รัฐสวิส
และไอซ์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒. Fish
and Fish products

      -ปลาทูน่ากระป๋อง เป็นสินค้าที่ถูกตรวจพบจาก
RASFF มากที่สุดในปี ๒๕๕๕ ตรวจพบ ๒๑ ครั้ง

           สาเหตุหลักอันดับ ๑ คือ กระบวนการให้ความร้อนที่ไม่เพียงพอ (inadequate thermal processing) ตรวจพบทั้งหมด ๑๘
ครั้ง

           ประเทศสมาชิกอียูที่ตรวจพบมากที่สุด ได้แก่ นอร์เวย์ (๙ ครั้ง)
ฟินแลนด์ (๓ ครั้ง) โปร์แลนด์  (๓ ครั้ง) ไซบรัส
(๒ ครั้ง) สวีเดน (๑ ครั้ง) ตามลำดับ

     -ซูริมิ
ถูกตรวจพบมากเป็นอันดับ ๒ ถูกตรวจพบทั้งหมด ๓ ครั้ง

           สาเหตุมาจาก undeclared
egg (ทั้ง ๓ ครั้ง)

               ผลการดำเนินงานเรื่องปลาทูน่ากระป๋อง

     ๑. สำนักงานฯ ได้ประสานกับ DG-SANCO เกี่ยวกับการตรวจพบปัญหาด้านสุขอนามัยสินค้า
ปลาทูน่ากระป๋องที่นำเข้าจากไทย ซึ่งเกิดจากการให้อุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอ
(inadequate thermal processing)หลายครั้ง ซึ่ง DG-SANCO ได้ให้ไทยพิจารณาดำเนินการแก้ไขและแจ้งผลให้ทราบภายใน ๑ เดือน หากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจภายในกำหนดดังกล่าวอียูจะดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง

     ๒. ต่อมา
กรมประมงได้มีหนังสือเมื่อ ๙ พ.ย.แจ้งการถอนชื่อบริษัทยูเนียนออกจาก EL และแจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า การใช้ข้อความใน Rapid Alert ว่า Inadequate Thermal Processing อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะกรมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีการผิดพลาดในช่วงของการให้ความร้อน ในชั้นนี้ สันนิษฐานว่าเชื้อโรคที่ตรวจพบ อาจเกิดในช่วงของการทำ cooling คือ ในขั้นตอนของการหล่อน้ำเพื่อลดอุณหภูมิหลังจากการให้ความร้อนเพื่อทำให้เนื้อในกระป๋องสุกแล้ว เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดในช่วงที่ให้ความร้อนและเกิดเชื้อโรคขึ้นจริง กระป๋องที่มีเชื้อโรคอยู่ด้านในจะมีสภาพโป่งพอง ซึ่งไม่ใช่กรณีที่เกิดกับตัวสินค้าที่ที่มาตรวจพบปัญหานี้

     ๓. จากการประสานเป็นการภายในกับทาง DG-SANCO
ทราบว่า DG-SANCO พอใจหนังสือของกรมฯ ที่แจ้งถอนชื่อบริษัทไทยยูเนียนออก
และคาดว่าจะไม่มีการเรียกร้องอะไร ที่จะกระทบการส่งออกทูน่าจากไทยไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ดี กรมประมงจะนำคณะเดินทางมาหารือกับ DG-SANCO พร้อมทั้งหน่วยงาน CA และ Lab  ของประเทศนอร์เวย์
ซึ่งเป็นประเทศที่ตรวจพบปัญหามากที่สุดด้วย

๓.Pet
food

    -สินค้าหมวดอาหารสัตว์ถูกตรวจพบสาร arsenic มากที่สุดถึง ครั้ง mercury ๓ ครั้ง และ salmonella ๒ ครั้ง ตามลำดับ

    -อาหารสัตว์กระป๋อง เป็นสินค้าที่ถูกตรวจพบมากที่สุด
โดยตรวจพบทั้งหมด ๕ ครั้ง

            สาเหตุมาจาก การตรวจพบสาร arsenic ๔ ครั้ง และ mercury ๑ ครั้ง

    -อาหารแมวที่ทำจากปลาทูน่า
ถูกตรวจพบมากเป็นอันดับ ๒

            ตรวจพบทั้งหมด ๓ ครั้ง สาเหตุมาจากพบสาร mercury ๒ ครั้ง และ
arsenic ๑ ครั้ง

    -ของขบเคี้ยวของสุนัข ถูกตรวจพบมากเป็นอันดับ ๓

            ตรวจพบทั้งหมด ๒ ครั้ง สาเหตุมาจากพบเชื้อ salmonella (๒ ครั้ง)

                ผลการดำเนินงานเรื่องสาร arsenic ในอาหารสัตว์

      ๑. สำนักงานฯ ได้หารือร่วมกับกรมประมง
มกอช และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เกี่ยวกับปัญหาการพบสาร arsenic ในอาหารสัตว์ โดยจะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

      ๒. สำนักงานฯ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหภาพยุโรปได้ช่วยศึกษาประเด็นปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูด้วยอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ
ได้ทำการศึกษากรณีดังกล่าว โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

           ๒.๑. กฎระเบียบใหม่ยังคงกำหนดค่าอนุโลมปนเปื้อนของสารหนูในแบบรวม
(total arsenic) ไม่มีการแยกสัดส่วนระหว่างสารหนูประกอบอินทรีย์
(organic arsenic) และสารหนูประกอบอนินทรีย์
(inorganic arsenic)  และกำหนดสัดส่วนความชื้นไว้ที่ระดับ
๑๒% ซึ่งอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีสัดส่วน ความชื้น
(moisture) ในระดับที่สูงกว่ามาก ในบางกรณีสูงถึง ๘๐%

           ๒.๒. จากประเด็นข้อกังวลของไทยที่ EU
กำหนดค่า MRL
ไว้ที่ความชื้นระดับ
๑๒% และสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมีค่าความชื้นที่สูงกว่ามาก จึงเกรงว่าผลตรวจที่ได้เมื่อคำนวณกลับ ที่ระดับ
๑๒% จะทำให้ค่า
arsenic มีค่าเข้มข้นขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น
บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายคาดว่า จะไม่เป็นปัญหา เนื่องจาก EU
กำหนดกระบวนการตรวจสอบว่าจะต้องมีการดึงน้ำที่ผสมอยู่ในสินค้าอาหารสัตว์ออกให้ เหลือความชื้นที่ระดับเพียง
๘% – ๑๒%
ก่อนที่จะเริ่มตรวจหาสารตกค้าง
arsenic ได้
  

๔. Coffee and
Tea

     -ในปี ๒๕๕๕ ตรวจพบสารอันตรายในกาแฟลดความอ้วน ๕ ครั้ง
โดยสารที่ตรวจพบ คือ Sibutramine เป็นสารต้องห้ามในสหภาพยุโรป โดยระบุว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต
ตรวจพบที่ประเทศเยอรมนี (๕ ครั้ง)

              ผลการดำเนินงานเรื่องกาแฟลดความอ้วน

             สำนักงานฯ ได้ติดตามผลการตรวจพบดังกล่าว
พบว่า เป็นการสุ่มตรวจทางไปรษณีย์ที่ส่งเป็นของใช้ส่วนตัว
มิใช่ที่ด่านนำเข้าตามปกติ และได้แจ้งไปยังมกอช. เพื่อหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขว่าไทยอนุญาตให้ใช้ยา sibutramine หรือไม่หากไม่อนุญาตเห็นควรแจ้งเตือนประชาชนและติดต่อบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
(ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้า) ให้ถอดถอนสินค้าดังกล่าวออกจากตลาดทันที

     
 


 

Print Friendly