สถานการณ์ล่าสุดการเจรจาความตกลง FTA EU-Vietnam

การประกาศการสรุปผลเมื่อ 4 ส.ค. 2558 เป็นการตกลงกันในหลักการและสาระสำคัญ ยังมีบางประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหารือกันต่อไปหลังจากช่วงปิดฤดูร้อน เช่น การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (ISDS) (ไม่มีการจรจาที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการหารือภายใน EU ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดังกล่าว แต่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะรวม ISDS ระบบใหม่ไว้ในความตกลงฯ) การเข้าสู่ตลาดของยา EU ต้องการให้เวียดนามเปิดตลาดมากขึ้น และข้อบทเรื่องระยะเวลาในการยกเลิก (transitional periods) ภาษีส่งออกสำหรับเวียดนามมากกว่า 600 รายการ รวมถึงวัตถุดิบ เป็นต้น

ประเด็นเจรจา

          1. สินค้า                 

ยกเลิกภาษีมากกว่าร้อยละ 99 ของสินค้าทั้งหมด โดยสำหรับเวียดนาม จะยกเลิกภาษีสินค้าร้อยละ 65 ณ วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยสินค้าที่เหลือจะทยอยยกเลิกภาษีในระยะเวลา 10 ปี ในขณะที่ EU มีระยะเวลาในการทยอยยกเลิกภาษี 7 ปี

ตัวอย่าง modality ที่สำคัญ เช่น การยกเลิกภาษีสำหรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนตร์ภายใน 7 ปี  ร้อยละ 70 ของสารเคมีของ EU จะถูกยกเลิกภาษี ณ วันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ และทยอยยกเลิกในส่วนที่เหลือในระยะเวลา 3, 5 และ 7 ปี เนื้อหมูแช่แข็ง 7 ปี เนื้อวัว 3 ปี ผลิตภัณฑ์นมภายใน 5 ปี อาหารสำเร็จรูปภายใน 7 ปี และไวน์-สุรา 7 ปี

2. Rule of Origins (ROOs)

มีกฎระเบียบ ROOs ที่เข้มงวด โดยเฉพาะสินค้าเครื่องนุ่งห่มที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผ้า/วัตถุดิบจากเวียดนาม หรือจากเกาหลีใต้ที่ EU ได้จำทำ FTA ด้วยแล้ว

3. โควต้าภาษี

เวียดนามได้รับโควต้า (ผ่านระบบโควต้าภาษี) ในสินค้าสำคัญต่างๆ เช่น ข้าวโพดหวาน กระเทียม เห็ด น้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง ซูริมิ และทูน่ากระป๋อง

 4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เพิ่มระดับการคุ้มครองสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม GI ที่สำคัญของ EU จำนวน 169 รายการ เช่นเดียวกับการคุ้มครองสินค้า GI ของเวียดนาม เช่น Moc Chau Tea และ Buon Ma Thuot Coffee ใน EU

4.2 เวียดนามผู้พันที่จะยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงกว่า TRIPs ภายใต้ WTO (WTO plus) โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองข้อมูลยา และความเป็นไปได้ในการขยายระบะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรยาออกไป แต่ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของรัฐสำหรับการวางตลาด นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการคุ้มครอง และการบังคับใช้ในเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย

5. การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

เวียดนามผูกพันการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐสำหรับหน่วยราชการ (โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน และท่าเรือ) รัฐวิสาหกิจที่สำคัญ เช่น สาขาพลังงาน และการขนส่งรถไฟ โรงพยาบาลรัฐ 34 แห่ง และส่วนบริหารของเมืองฮานอย และโฮจิมินห์

6. บริการ

เวียดนามผูกพันการเปิดตลาดบริการในสาขาต่างๆ เช่น การบริการทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์และพัศดุภัณฑ์ ธนาคาร ประกันภัย และการขนส่งทางทะเล รวมถึงกฎระเบียบในสาขาบริการต่างๆ เช่น การเงิน โทรคมนาคม การขนส่งทางทะเล และไปรษณีย์

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ที่นี่

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลล์

Print Friendly