สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

                  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1527 of 6 September 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan and malathion ใน EU Official Journal L 231/3 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

                     1. เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 4 รายการ ได้แก่สาร cyflufenamid สาร fluopicolide สาร heptamaloxyloglucan และสาร malathion จะสิ้นสุดลงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 – 2564 ซึ่งการขอต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และ EU จำต้องใช้เวลาในการพิจารณา ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลพิจารณาอนุญาตการต่ออายุของคณะกรรมาธิการยุโรป จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการใช้สารทั้ง 4 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

                        1.1 สาร heptamaloxyloglucan ขยายเวลา 1 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

                        1.2 สาร malathion ขยายเวลา 2 ปี ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

                        1.3 สาร cyflufenamid และ fluopicolide ขยายเวลา 3 ปี ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

                    2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขควบคุมการขยายเวลาตามมาตราที่ 17 ย่อหน้าที่ 1 ของ Regulation (EC) No 1107/2009 ดังนี้

                        2.1 ในกรณีไม่มีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับสารข้างต้นเพิ่มเติมภายใน ๓๐ เดือน ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตตามกฎระเบียบฉบับนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะอนุญาตให้ใช้สารนั้น ๆ ต่อไปได้จนถึงวันสิ้นสุดการอนุญาตเดิม หรือช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว

                        2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า สารรายการใดไม่สมควรได้รับการต่ออนุญาต คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถปรับร่นให้ใช้วันสิ้นสุดการอนุญาตเดิมได้ หรือวันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ แม้ผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จหลังจากการขยายการอนุญาตชั่วคราวนี้แล้วก็ตาม

                        2.3 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด

                    3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 7 กันยายน 2560)

                    4. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1527&from=EN

                              โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly