สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1511 as regards the extension of the approval periods of the active substance 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanate-methyl and tribenuron ใน EU Official Journal L 224/115 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. เนื่องจากสารออกฤทธิ์ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ สาร 1-methylcyclopropene สาร beta-cyfluthrin สาร chlorothalonil สาร chlorotoluron สาร cypermethrin สาร daminozide สาร deltamethrin สาร dimethenamid-p สาร flufenacet สาร flurtamone สาร forchlorfenuron สาร fosthiazate สาร indoxacarb สาร iprodione สาร MCPA สาร MCPB สาร silthiofam สาร thiophanate-methyl และสาร tribenuron จะสิ้นสุดการอนุญาตใช้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยการต่ออายุสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจำต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลพิจารณาอนุญาตการต่ออายุของคณะกรรมาธิการยุโรป จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการใช้สารทั้ง 19 รายการ เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขควบคุมการขยายเวลาตามมาตราที่ 17 ย่อหน้าที่ 1 ของ Regulation (EC) No 1107/2009 ดังนี้

2.1 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่าสารรายการใดไม่สมควรได้รับการต่ออนุญาต คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถปรับร่นให้ใช้วันสิ้นสุดการอนุญาตเดิมได้ หรือวันที่กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ แม้ผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จหลังจากการขยายการอนุญาตชั่วคราวนี้แล้วก็ตาม

2.2 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด

3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 31 สิงหาคม 2560)

4. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1511&from=EN

                  

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly