สหภาพยุโรปอนุญาตให้อินโดนีเซียส่งออกไม้ที่ได้รับการรับรองสิทธิอย่างถูกต้อง

 

หลังจากที่สหภาพยุโรปได้เริ่มเจรจาFTA กับอินโดนีเซียไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2559 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านการป่าไม้ หรือ  EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Regulation (FLEGT) เพื่อให้ยอมรับระบบการออกใบอนุญาตของอินโดนีเซียว่าเป็นการรับรองการส่งออกไม้อย่างถูกกฎหมาย โดยได้รวมอินโดนีเซียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อประเทศคู่ค้าของสหภาพยุโรปและกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตของอินโดนีเซียเป็นผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง  และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ไม้จากอินโดนีเซียได้รับการรับรองของ FLEGT ภายใต้หมวด “ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการอนุญาตจาก FLEGT เฉพาะกับกลุ่มประเทศคู่ค้า” โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในเดือน พ.ย. 2559 ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วทีสุดที่อินโดนีเซียจะสามารถเริ่มออกใบอนุญาตตาม FLEGT ได้ อีกทั้งมีการกำหนดให้ข้อตกลงการเป็นคู่ค้า โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมีส่วนตัดสินใจปัญหาที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ทั้งนี้ ในอดีตอินโดนีเซียประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้อย่างรุนแรง โดยเมื่อปี 2545 เพียงร้อยละ 20 ของผลผลิตไม้ในอินโดนีเซียดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2559 ร้อยละ 90 ของไม้ส่งออกทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ โดยมีสหภาพยุโรปเป็นประเทศผู้นำเข้าถึงร้อยละ 11

การที่สหภาพยุโรปยอมรับให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอำนาจออกใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในตัวอย่างการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอินโดนีเซียที่เป็นผลจากการเจรจา FTA

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

Photo Credit@http://europa.rs

เรียบเรียงโดยทีมงานไทยยุโรป

 

Print Friendly