สหภาพยุโรปไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร beta-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1526 of 6 September 2017 concerning the non-renewal of active substance beta-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the markets ใน EU Official Journal L 231/1 ว่าด้วยการไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร beta-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Products : PPPs) สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปประกาศยกเลิกการใช้สาร beta-cypermethrin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

2. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority) ได้แจ้งผลการวิจัยต่อคณะกรรมาธิการยุโรปว่า beta-cypermethrin มีความเสี่ยงสูงสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผึ้ง สัตว์ขาปล้อง นอกจากนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงในสิ่งมีชีวิตในดิน สิ่งมีชีวิตในน้ำ และน้ำบาดาลยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดข้อมูลด้านปฏิกิริยาของ cyclopropyl ring moiety ของ beta-cypermethrin รวมทั้งยังขาดข้อมูลด้านเมตาบอไลต์ของโค-กระบือ ซึ่งจำเป็นในการพิจารณาค่าสารตกค้างในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ และยังขาดข้อมูลด้านความเป็นพิษของเมตาบอไลต์ PBA ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงต่อผู้บริโภค จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุสารดังกล่าว ต่อไป

3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)

4. สำหรับรายละเอียดของกฎดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1526&from=EN

                                                    โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly