เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement)

 

กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์)

จัดการสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement)

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

 

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กำหนดร่วมกันจัดการสัมมนาเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ส่วนราชการ นักธุรกิจไทย นักวิชาการและภาคประชาสัมคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแง่คิดในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยในประเด็น เรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนภายใต้ข้อบทการคุ้มครองการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีรวมถึงความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน   

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ประเทศไทยต้องแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับนักลงทุนของไทยในการบุกตลาดการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาแหล่งทรัพยากรและโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายห่วงโซ่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการคุ้มครองการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศได้ โดยช่วยให้การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐผู้รับเป็นไปด้วยดี และสามารถรักษาสัมพันธภาพระหว่างรัฐที่รับการลงทุนกับนักลงทุนได้ โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งพัฒนาการในการใช้กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งมีความรวดเร็ว และช่วยลดความเสียหายในการลงทุนได้

ในการสัมมนาดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ นาย Folkert Graafsma และนาย Matthew Parish ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย Holman Fenwick Willan จากสำนักงานกรุงบรัสเซลส์และนครเจนีวา เพื่อบรรยายและสร้างความเข้าใจในการใช้กลไก ISDS ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา  

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.mfa.go.th/business และ www.thaieu.net

Print Friendly