โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน EU/ยุโรป THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAIN

จัดทำหนังสือ THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAINABLE TRADE เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่แก่ผู้ดาเนินนโยบายระดับสูงของอียู นักธุรกิจ สมาคมการค้ายุโรป ให้รู้จักสินค้า/บริษัทไทยที่ทาได้มาตรฐานอียูและอยากค้าขายกับอียู

เชิญอ่าน  Thailand Green Handbook เวอร์ชั่น e-book—หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจไทย ในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ ภายใต้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของอียูหรือสหภาพยุโรป—ได้ที่ http://thailandgreenhandbook.thaiembassy.be/

ในยุคที่กระแสอนุรักษ์ธรรมชาตินิยมเข้ามามีบทบาทแม้ในวงการธุรกิจ อียูเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้ หากใครต้องการเป็นคู่ค้ากับอียู จะต้องสอบผ่านมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เสียก่อน


Thailand Green Handbook เวอร์ชั่น e-book บอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจไทย สาขาต่างๆ อาทิ ผักผลไม้ ข้าวหอมมะลิ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สิ่งทอ และพลาสติก ที่ปรับตัว ให้เข้ากับมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของอียู

ด้วยหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพตนให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในตลาดอียู และตลาดอื่นๆ ในโลก คณะผู้จัดทำได้รวบรวมบรรณานุกรรมรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อ ของบริษัทที่ “สอบผ่าน” และได้รับการรับรองมาตรฐานจากอียูและมาตรฐานสากลอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากเอกชนสู่เอกชนเป็นไปได้ ง่ายขึ้น

นอกจากจะทำให้เอกชนไทยตื่นตัวแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญยิ่งอีกสองประการของการจัดทำ Thailand Green Handbook คือ การล็อบบี้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยที่ได้มาตรฐานอียู กับผู้กำหนดนโยบาย และผู้บริหารของอียู –ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปกำลังทำอยู่–อีกทั้งยัง เป็นสะพานเชื่อมผู้นำเข้าของอียู กับผู้ส่งออกไทยอีกด้วย

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป 

Print Friendly