ศักยภาพด้านการค้า-การลงทุนของภูมิภาคกรุงบรัสเซลส์

 

องค์กร Invest-Export Brussels เป็นองค์กรหลักภายใต้ความดูแลของรัฐบาลภูมิภาคบรัสเซลส์ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้นักธุรกิจและนักลงทุนเข้ามาทำการค้าการลงทุนในภูมิภาค และอำนวยความสะดวกธุรกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคออกไปทำการค้า/ลงทุนในต่างประเทศ โดยองค์กร Invest-Export Brussel มีสำนักงานอยู่ใน 34 แห่งทั่วโลก

ประเทศเบลเยียมมีประชากรทั้งหมดจำนวน 11,267,910 คน ในปี 2559 โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 6,477,804 คน ในภูมิภาคฟลานเดอร์ จำนวน 3,602,216 คน ในภูมิภาควัลลูน และจำนวน 1,187,890 ในกรุงบรัสเซลส์ (ข้อมูลจาก https://www.belgium.be/en/about_belgium/government/federale_staat)

กรุงบรัสเซลส์มีความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียมที่มีพรมแดนต่อกับทั้งเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และลักเซมเบิร์ก ยังเป็นสถานที่ตั้งขององค์กรของสหภาพยุโรป และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย

กรุงบรัสเซลส์มีกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่มีความโดดเด่น ดังนี้

1. บริษัท 3E ประกอบธุรกิจให้บริการคำแนะนำ software การใช้พลังงานหมุนเวียนสำหรับอาคารช่วยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีสำนักงาน อยู่ 7 แห่ง ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ตุรกี แอฟริกาใต้ และอินเดีย เพื่อให้บริการข้อแนะนำรวมทั้งทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใช้พลังงานในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ และบริษัทมีแผนที่จะขยายสำนักงานไปยังภูมิภาคเอเชียและอเมริกาด้วย

เว็บไซต์ของบริษัท www.3e.eu/

2. บริษัท Willemen เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ มีโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินการ เช่น ทางวิ่งสนามบินกรุงบรัสเซลส์ ถนนวงแหวนรอบเมือง Mechelen สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม ณ กรุงคินชาซา และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม ณ กรุงราบัต

เว็บไซต์ของบริษัท http://www.willemen.be

3. บริษัท Belle Vue เป็นผู้พัฒนาโครงการ passive house ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างและปรับปรุงอาคารที่ลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทำความร้อนและความเย็น โดยบริษัทได้นำชมอาคารโบราณในกรุงบรัสเซลส์ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมและพิพิธภัณฑ์โดยใช้แนวคิด passive house

เว็บไซต์ของบริษัท http://www.a2m.be/belle-vue-2-0/

4. บริษัท RVB เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์รายใหญ่ของเบลเยียม โดยบริษัทได้นำเสนอเทคโนโลยี 3D printing เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตผลิตภัณท์ใหม่ๆ

เว็บไซต์ของบริษัท rvb.be/en/home

Print Friendly