สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนเมษายน 2559

    สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานเกษตร ณ...

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อด่านและศูนย์ตรวจสอบที่อยู่ชายแดนประเทศสมาชิก

          เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision (EU) 2016/685 of 29 April 2016 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 117/32...

EU ประกาศขยายการรับรองให้แคนาดาสำหรับสินค้าแปรรูปอินทรีย์นำเข้าและไวน์อินทรีย์

    เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศปรับปรุงและแก้ไขบัญชีการอนุญาตรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป  ตาม Commission Imple- menting Regulation (EU) 2016/459 of 18 March 2016...

คมธ.ยุโรปประกาศกฎระเบียบฉบับที่ 558/2016 และฉบับที่ 559/2016 อนุญาตให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมร่วมกันกำหนดปริมาณการผลิต

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 คมธ.ยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบฉบับที่ 558/2016 และฉบับที่ 559/2016 อนุญาตให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมร่วมกันกำหนดปริมาณการผลิต โดยอนุญาตให้องค์กรผู้ผลิต สมาคมผู้ผลิต...

สรุปรายงานปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ประจำเดือนมีนาคม 2559

...

EU ปรับแก้ไขข้อกำหนดและแบบฟอร์มใบรับรองสำหรับสุนัข แมว และเฟร์ริตที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

          เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Imple- menting Regulation (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes ลงใน EU Official Journal...

EU แก้ไขบัญชีวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

            เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 2016/324 of 7 March 2016 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives permitted in all categories of foods ใน EU Official Journal L 61/1...

EU กำหนดแนวทางการถือปฎิบัติภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือปารีสในการควบคุมเรือของรัฐเจ้าท่า

            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สหภาพยุโรปได้มีประกาศ Council Decision (EU) 2016/381 of 14 March 2016 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port Sate Control ใน EU Official Journal L 72/53...