สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ใน EU

สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ใน EU มีประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 1. นโยบายการเพิ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ สืบเนื่องจากกฎระเบียบของ EU ในปี 2546...

EU เตรียมใช้แผน Happy Chicken

ด้วยนาย Markos Kyprianou กรรมมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เปิดเผยข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการปรับปรุงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตเนื้อ...

สหภาพยุโรปแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยาปราบศัตรูพืชบางรายการในสินค้าเกษตร

ด้วยสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ Commission Directive 2005/37/EC of 3 June 2005 amending Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals and certain products of plant origin, including fruit and vegetables โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal (OJ) L 141 Volume 10 เมื่อวันที่ 4...

ดัชท์ใจป้ำควักสองแสนยูโรช่วยแก้หวัดนกเอเชีย

นาย Cees Veerman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์ได้เสนอให้ความช่วยเหลือประเทศแถบเอเชียในการกำจัดโรคไข้หวัดนก...

EU เพิ่มกลุ่มสินค้าตรวจเข้ม Sudan

จากเดิม EU ได้เคยออกกฎระเบียบในการกำหนดให้สินค้าพริกและผลิตภัณฑ์ที่มีพริกเป็นส่วนประกอบที่มาจากประเทศที่สาม ต้องมีใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Analytical Certificate) ว่าไม่พบสี Sudan I, Sudan II, สี Sudan...

EU ดันผัก-ผลไม้เป็นสินค้าอ่อนไหว หวังงัดขึ้นต่อรองคู่ค้า

ด้วยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 นาย Peter Mandelson กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ได้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรป (European Parliament) เกี่ยวกับมุมมองและท่าทีของ EU ที่มีต่อการเจรจารอบ Doha...

เยอรมนีจับมือไทยจัดประชุมปุ๋ยโลกที่เชียงใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC) ประเทศเยอรมนี ในการจัดประชุม World Fertilizer Congress (WFC) ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม 2549 ที่ จ. เชียงใหม่ ซึ่ง Professor Dr. Ewald...

สวีเดนพบสารปราบศัตรูพืชในผักคะน้าจากไทย

สวีเดนตรวจพบสารปราบศัตรูพืช Prophenophos ในผักคะน้า ปริมาณ 0.44 MG/KG ซึ่งสูงกว่าปริมาณ Acute Referensedose (ARFD) ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.01 MG/KG/BW การสุ่มตรวจเป็นการสุ่ม ณ ท้องตลาด...