สหภาพยุโรปปรับบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้างและได้รับการอนุญาตให้นำเข้า

        สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบที่กำหนดบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้า  สำหรับในส่วนของไทย...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

        สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548 ...