ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับหลักการการตั้งชื่อสินค้าหรือสิ่งบ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้หลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในเวทีองค์การการค้าโลก ...

การปรับระเบียบกำหนดค่าตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในสินค้าอาหาร

สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของยาปราบศัตรูพืชในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ที่ทำมาจากพืชและสัตว์ สหภาพยุโรป (EU) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ Regulation (EC) No 396/2005 of the...

สหภาพยุโรปจัดทำโครงการเผยแพร่สินค้าเกษตรในประเทศเป้าหมาย

      สหภาพยุโรปกำลังจัดเตรียมแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกฯ ในประเทศเป้าหมาย...

สหภาพยุโรปปรับบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้างและได้รับการอนุญาตให้นำเข้า

        สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบที่กำหนดบัญชีสินค้าที่ปลอดสารตกค้าง และได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้า  สำหรับในส่วนของไทย...

EU ขยายเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย

        สหภาพยุโรปได้มีให้ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทย และบางประเทศในแถบเอเชียออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2548 ...