รายงานสรุปปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังสหภาพยุโรป ประจำเดือนมีนาคม 2560

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

การเกษตรรุ่นใหม่ young farmers ในสหภาพยุโรป

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market...

ระบบการค้าห่วงโซ่อุปทานอาหารแบบสั้นและการตลาดในท้องถิ่่นเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ต่ออายุการใช้งานและกำหนดหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ที่ปลอดภัยกว่าทดแทน prosulfuron

             เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ EU ได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/375 of 2 March 2017 renewing the approval of the active substance prosulfuron, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing...

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์บราซิลฉาวเพราะส่งออกเนื้อเสื่อมคุณภาพ

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ไม่ต่ออายุการอนุญาตให้ใช้ linuron สารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

               เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/244 of 10 February 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance linuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the...

การเลี้ยงปลาควบคู่การปลูกพืชในระบบหมุนเวียนอควสโปนิกส์ (Aquaponics)

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...