สหภาพยุโรปออกแผนส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปออกแผนการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหภาพฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557...

กฎระเบียบเรื่องข้อมูลบนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์

        สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบในการให้ข้อมูลและติดฉลากอาหาร (Food Information Regulation) หรือ Regulation (EU) No. 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers) โดยผนวกเอา 2 ข้อบังคับที่มีอยู่เดิม คือ Directive 2000/13/EC...

คณะกรรมาธิการยุโรปออกข้อบังคับตลดความเข้มข้นของสาร Paraben

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนเป็นต้นไป คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อบังคับให้ผู้ผลิตลดความเข้มข้นของสาร Butylparaben และ Propylparaben ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและหลีกเลี่ยงการใช้สารกันบูดประเภทดัง...

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารอลูมิเนียมเลคในอาหารควบคุมพิเศษทางการแพทย์

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/537 of 31 March 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of aluminium lakes of cochineal, carminic acid, carmines (E120) in dietary foods for special medical purposes ใน EU Official Journal L 88/1...

EU ปฎิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims)

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/402 of 11 March 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health ใน EU Official Journal L 67/1...

EU กำหนดเงื่อนไขการใช้เงินกองทุน European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Delegated Regulation (EU) 2015/531 of 24 November 2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen,...

EU ปรับข้อกำหนดเฉพาะของสาร polyvinyl alcohol (E 1203) ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

                เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU)  2015/463 of 19 March 2015 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for polyvinyl alcohol (E 1203) ใน EU Official...

EU อนุญาตให้ใช้ (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt ในอาหารเสริม

                 เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/414 of 12 March 2015 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt used in the manufacture of food supplements ใน EU Official Journal L 68/26 สรุปสาระสำคัญ...