ทิศทางนโยบายเกษตร EU ในช่วงที่ลักเซมเบิร์กเป็นประธานสหภาพยุโรป

๑. นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประเทศลักเซมเบิร์กได้หมุนเวียนเข้ามารับตำแหน่ง เป็นประธานสหภาพยุโรป (EU Presidency) ต่อจากประเทศลัตเวีย โดยจะทำหน้าที่เป็นเวลา ๖ เดือนหรือ...

รัสเซียขยายเวลาระงับการนำเข้าอาหาร-สินค้าเกษตรจาก EU ต่อไปอีก ๑ ปี

รัสเซียจะขยายเวลาระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร จาก EU ต่อไปอีก ๑ ปี ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ ๑. ความเป็นมา                   ...

การอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร

การอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร ถือเป็นแนวทางพัฒนาภาคเกษตรเพื่อต่อสู้และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. งานมหกรรมโลก Milan...

ประเด็นสำคัญภายใต้การปฏิรูปนโยบายประมงร่วม (Common Fishery Policy: CFP) ของอียู ปี 2557 – 2563

ภายใต้การปฏิรูปนโยบายประมงร่วมของ EU ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้                    ๑. นโยบายประมงร่วม (Common Fishery Policy: CFP) คือ กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ...

EU ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (EU list of vessels engaged in IUU fishing) ครั้งที่ ๖

           จากการปรับใช้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป เพื่อต่อต้านการลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดย กำหนดให้ประเทศที่สามที่ประสงค์จะส่งสินค้าประมงไปจำหน่ายยัง EU...

กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาการทำประมงเพื่ออนาคต : สู่การทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบ และยั่งยืนในประเทศไทย

                      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “ Fishing for the future : Towards Responsible and Sustainable Fisheries in Thailand” เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงเทพ...

EU ปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสินค้าสัตว์น้ำบางรายการ

               ๑. เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น...

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๒๑)

                ตามที่ EU ได้ออกมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย ๑๐% – ๕๐% ณ ด่านนำเข้าของสหภาพยุโรป ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ที่สุ่มตรวจเข้มพืชกลุ่มเสี่ยงของประเทศที่สามที่ส่งไป...