นโยบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ของสหภาพยุโรป

         นโยบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ของสหภาพยุโรป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. สหภาพยุโรป (EU) เป็นภูมิภาคที่มีนโยบายเกี่ยวกับ GMOs ที่เข้มงวดมากที่สุดในโลก โดย...

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency

ทิศทางภาคเกษตรในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ทำหน้าที่ EU Presidency มีประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้ ๑. นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้หมุนเวียนเข้ามาดำรงตำแหน่ง...

สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ Novel Food ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศลงใน EU Official Journal L 327/1 Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council and Commission...

รายงานปัญหาสินค้านำเข้า/ส่งออก ของไทยประจำเดือน ธันวาคม 2558

...

สถิติการส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไทยไป EU และสินค้าไทยที่มีปัญหาในปี ๒๕๕๘

สถิติการส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไทยไป EU และสินค้าไทยที่มีปัญหาในปี ๒๕๕๘ ๑. สถิติการส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไทยไป EU          ๑.๑ ภาพรวม ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ย. ๕๘...

ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับของสหภาพยุโรป

ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับของสหภาพยุโรป ๑. ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) หมายถึง ระบบติดตามการเดินทางของ อาหารตลอดทั้งวงจรนับตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนส่ง...

EU เพิ่มและต่ออายุยาที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

             ในระหว่างช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘  พบว่า EU ได้มีประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการเพิ่มและต่ออายุยาที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection...

เกษตรกรรมความแม่นยำสูง (precision agriculture) ในสหภาพยุโรป

                      สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ติดตามแนวทางพัฒนาภาคเกษตรเพื่อต่อสู้และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...