EU เตรียมใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่  Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 ว่าด้วยการใช้ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า...

FAO ออกแผนปฏิบัติการต่อสู้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance : AMR)

                   แนวทางพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยได้รายงานให้ ทราบมาตามลำดับแล้วนั้น สำนักงานฯขอรายงานเพิ่มเติม FAO ออกแผนปฏิบัติการ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดยกใน EU

                                                                                                                                                                                                          ...

สถานการณ์ตลาดข้าวในสหภาพยุโรปและโอกาสของข้าวไทยในตลาดในสหภาพยุโรป

รายงานสถานการณ์ตลาดข้าวในสหภาพยุโรปและโอกาสของข้าวไทยในตลาดในสหภาพยุโรป           1.     ข้าวแม้ไม่ใช่อาหารหลักของชาวยุโรป และไม่ใช่พืชที่ปลูกมากใน EU...

ความเคลื่อนไหวของสินค้าทูน่ากระป๋องในตลาดโลกช่วงครึ่งแรกของปี 2559

...

ตลาดผลไม้เขตร้อนในสหภาพยุโรป

ข้อมูลตลาดผลไม้เขตร้อนในสหภาพยุโรป                  ๑. ผลไม้เขตร้อนที่ปลูกในประเทศบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร (exotic tropical fruits) เช่น เสาวรส ลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ มะเฟืองและแก้วมังกร...

EU อนุญาตให้ใช้ sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid และ sodium formate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

              เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2023 of 18 November 2016 concerning the authorisation of sodium benzoate, potassium sorbate, formic acid and sodium formate as feed additives for all animal species ใน EU Official Journal L 313/14...

EU แก้ไขหน่วยวัดค่าลำดับความเข้มข้นวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซินในอาหาร

           ตามที่ สหภาพยุโรปได้เคยปรับแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารไมโคทอกซินในเครื่องเทศและอาหารเสริม...