สหภาพยุโรปไม่อนุญาตต่ออายุให้สาร beta-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1526 of 6 September 2017 concerning the non-renewal of active substance beta-cypermethrin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the markets...

สหภาพยุโรปขยายเวลาการอนุญาตชั่วคราวให้สารออกฤทธิ์ในระหว่างรอผลประเมินต่ออายุใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1511 as regards the extension of the approval periods of the active substance 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam,...

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตใช้สาร maleic hydrazide

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1506 of 28 August 2017 renewing the approval of the active substance maleic hydrazide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation...

สหภาพยุโรปไม่อนุญาตต่ออายุให้ DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1496 of 23 August 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending...

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้ cholecalciferol เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive)

                  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1492 of 21 August 2017 concerning the authorisation of cholecalciferol as feed additives for all animal species ตามปรากฎใน EU Official Journal L 216/19 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว...

สหภาพยุโรปอนุญาตเพิ่มรายการสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive)

    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1490 of 21 August 2017 concerning the authorisation of manganous chloride tetrahydrate, manganese (II) oxide, manganous sulphate monohydrate, manganese chelate of amino acids hydrate, manganese chelate of protein hydrolysates, manganese chelate of glycine hydrate and dimanganese chloride...

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตใช้สาร 2,4-DB

                   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1491 of 21 August 2017 renewing the approval of the active substance 2,4-DB  in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to...

EU อนุญาตการใช้วัตถุเจือปนอาหาร potassium carbonate (E 501) ในสินค้าผัก-ผลไม้

                     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศกฎ Commission Regulation (EU) 2017/1270 of 14 July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of potassium carbonate (E 501) on peeled, cut and shredded fruit and vegetables ใน EU Official Journal L 184...