มาตรการฉลากกำกับแหล่งกำเนิดของสินค้าเนื้อบนอาหารสำเร็จรูป

แหล่งข่าวจาก Food Navigator รายงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหาร (ENVI) ได้ให้คะแนนเสียงข้างมาก (48:15 เสียง)...

EU เตรียมประเมินหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่เพื่อใช้ทดแทนสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในยาปราบศัตรูพืช

           ๑. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำร่างบัญชีรายชื่อสารที่ใช้ในยาปราบศัตรูพืช (Candidates for Substitution : CfS) จำนวน ๗๗ รายการ โดยอาศัยข้อกำหนดภายใต้ Regulation (EC) No 1107/2009...

ทิศทางภาคเกษตรของ EU ในช่วงที่ลัตเวียดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

  ทิศทางภาคเกษตรของ EU ในช่วงที่ลัตเวียดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป   ๑. นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ประเทศลัตเวียรับตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่ง สหภาพยุโรป (EU Presidency)...

EU ปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ Tepraloxydim เป็นสารประกอบในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                   สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ Commission Implementing Regulation (EU) No 2015/58 of 15 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the expiry date of the approval of the active substances tepraloxydim ซึ่งเป็นการปรับร่นระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้ tepraloxydim...

EU ขยายเวลาการอนุญาตค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์ eprinomectinในสัตว์กลุ่มแพะ-แกะ

               คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 1390/2014 of 19 December 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance “eprinomectin” ตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 369/65 ว่าด้วยการ...

มาตรการฉลากกำกับอาหารของยุโรป

                        สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบในการให้ข้อมูลและติดฉลากอาหาร (Food Information Regulation) หรือ Regulation (EU) No. 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers) โดยผนวกเอา 2 ข้อบังคับที่มีอยู่เดิม...

EU เตรียมปฏิรูปกฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์

สรุปการเตรียมการปฏิรูปกฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ EU มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ๑. สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ คือ Council...

รัฐสภายุโรปและสภามนตรียุโรปมีมติร่วมกันเห็นชอบข้อเสนอให้ประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาจำกัดหรือปฏิเสธการปลูกพืช GMO ในประเทศตนได้

                                        เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 รัฐสภายุโรปมีมติข้อเสนอร่างกฎระเบียบให้ประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาจำกัดหรือปฏิเสธการเพาะปลูกพืชที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO)...