การแพร่ระบาดไข้หวัดนกในเยอรมนี ครั้งที่ ๓

ตามรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการระบาดของไข้หวัดนกในสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศสมาชิก EU ที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N8 (Highly Pathogenic Avain Influenza : HPAI)...

การแพร่ระบาดไข้หวัดนกในอิตาลีและเยอรมนี

               จากการติดตามความเคลื่อนไหวการระบาดของไข้หวัดนกในสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศสมาชิก EU ที่ตรวจ พบเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสายพันธุ์ H5N8 (Highly Pathogenic Avain Influenza : HPAI)...

EU เริ่มต้นบังคับใช้ฎระเบียบการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภค

EU เริ่มต้นบังคับใช้กฎระเบียบการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. EU ออกกฎระเบียบการให้ข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือ Regulation (EU) No 1169/2011 on the...

EU ปรับมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป (Review ครั้งที่ ๑๙)

                เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการพิจารณาแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มครั้งที่ ๑๙ อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 349/33 ตาม Commission Implementing Regulation (EU) No 1295/2014 of 4 December 2014 amending Annexes I...

EU อนุญาต/ปฎิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) บนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

                  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ ๒ ฉบับ เกี่ยวข้องกับการ อนุญาต/ปฎิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims)...

EU อนุญาตสารเสริมเพิ่มเติมที่ให้ใช้ในอาหารสัตว์ (feed additive)

               ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  EU ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการเพิ่มรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ จำนวน ๓ ฉบับ เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหาร...

EU ปรับเพิ่มค่า Fluoride ในสาร Calcium propionate ที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

               เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 966/2014 of 12 September 2014 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for calcium propionate ใน EU Official...

ไข้หวัดนก ระบาดในเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ

ความคืบหน้าการระบาดของไข้หวัดนกในเนเธอร์แลนด์และอังกฤษ 1)     เนเธอร์แลนด์          1.1  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557...