การเลี้ยงปลาควบคู่การปลูกพืชในระบบหมุนเวียนอควสโปนิกส์ (Aquaponics)

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

รายงาน RASFF ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

    ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ตรวจเข้มเนื้อสัตว์นำเข้าจากบราซิล

  เมื่อ  17 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิล เข้าตรวจค้นโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวน 194 แห่ง และพบว่ากว่า 30 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการนำเนื้อสัตว์หมดอายุมาผลิต...

Brexit และผลกระทบต่อการค้าอาหาร-สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

  ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU สั่งตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์จากบราซิล

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 EU ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีเนื้อสัตว์นำเช้าจากบราซิลไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดย EU ได้ยกระดับการตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์นำเข้าจากบราซิลเป็นพิเศษ...

ข่าวสารภาคเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปและแนวโน้มปี 2560

     

ภาคเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปและแนวโน้มปี 2560

    ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้...

EU ออกกฎระเบียบการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่เกษตร-อาหารฉบับใหม่

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 EU มีมติเห็นชอบกฎระเบียบ Official Controls Regulation (EU) No 2017/625 (OCR) เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่เกษตร-อาหาร (agri-food chain)...