งานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” (26 ก.ค. 2555)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดงานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล...

โครงการศึกษาเชิงลึกเรื่องการบังคับใช้กรอบกฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) และกฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (EU Timber Regulation) มี.ค. – ก.ค. 2555

วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำรายงานศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ FLEGT และกฎระเบียบ EU Timber Regulation ของสหภาพยุโรป จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มี.ค. 2556...