ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนไทยในสหภาพยุโรป ในวันที่ 27 มี.ค. 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ...