โครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน EU/ยุโรป THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAIN

จัดทำหนังสือ THAILAND GREEN HAND BOOK: TOWARD A MORE SUSTAINABLE TRADE เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่แก่ผู้ดาเนินนโยบายระดับสูงของอียู นักธุรกิจ สมาคมการค้ายุโรป...

การจัดทำ Market Study: ‘Opportunities for Thai Eco-Textiles in European Markets’

เกี่ยวกับโครงการ: การศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการต่อยอด Thai EU Flower Textile Roadshow in Europe โดยคผท.จะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญยุโรป...

การจัดสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย

เกี่ยวกับโครงการ: คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป จะร่วมมือกับ EC Delegation to Thailand จัดงานสัมมนาเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับการต่อสู้สภาวะโลกร้อน...

โครงการจัดทำข้อมูลการตลาดเชิงลึกสำหรับข้าวโพดหวาน

การจัดทำรายงานการศึกษาเชิงลึกเพื่อเป็นฐานข้อมูลการตลาดสำหรับข้าวโพดหวานไทยในสหภาพยุโรป อันจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหภาพยุโรป ...

การสัมมนานโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

งานสัมมนา ‘EU Environment Policy: Impact on Thai Business’ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ และกระแสใหม่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของ EU และยุโรป ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการค้าไทย...