ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

1.  ความเป็นมา 1.1  อาเซียนและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มระหว่างกันมาเป็นเวลานานโดย สหภาพยุโรปเป็นคู่เจรจา (dialogue partner) อย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนตั้งแต่ปี 2515 (1972)...

ข้อมูลพื้นฐานสหภาพยุโรป

  ประเทศสมาชิก   มี 28 ประเทศ ได้แก่ - เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ (เข้าร่วม เมื่อพ.ศ. 2500) - เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (เข้าร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2516)...

EU อนุมัติให้วางจำหน่ายพืชที่ได้รับการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) เพิ่ม 4 รายการ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ลงมติอย่างเป็นทางการอนุญาตการนำเข้าและการแปรรูป ข้าวโพด GM (GM maize) และหัวบีทน้ำตาล (GM sugar beet)...

นโยบายการปรับรูปแบบการบริโภคและการผลิตสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนของ EU

EU เตรียมออกแผนปฏิบัติการใหม่ 2 ฉบับเพื่อปรับปรุงการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริโภคของประชาชนให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า...

การอนุมัติให้วางจำหน่ายพืชที่ได้รับการดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) ในสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ลงมติอย่างเป็นทางการอนุญาตการนำเข้าและการแปรรูป เมล็ดพืชน้ำมัน GM (GM Oilseed rape)...

ความเคลื่อนไหวของการควบคุมข้าว GMO ใน EU

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2549 EU ได้ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมและตรวจสอบ การนำเข้าข้าวเมล็ดยาว (long grain rice) จากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปัญหาการตรวจพบการปนเปื้อนข้าว GMO...

การทบทวนระบบซื้อขายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดทำเอกสารเลขที่ COM (2006) 676 final ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 รายงานผลการปฏิบัติใช้ระบบ Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS) ตามคำสั่งที่ 2003/87/EC...

การจำกัดการใช้สารอันตราย perfluorooctane sulfonates

ด้วยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549...