วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนมีนาคม 2560

   

EU เตรียมออกฉลากประหยัดพลังงานใหม่ (Energy Efficiency Labelling)

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 EU เห็นชอบข้อเสนอร่างกฎระเบียบ Regulation of the European Parliament and of the Council Setting A Framework for Energy Efficiency Labelling and Repealing Directive 2010/30/EU เกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Label) ใหม่...

นโยบายสนับสนุนบริษัท Startups ของเมือง Antwerp

ปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกต่างก็พยายามออกมาตรการ/นโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม Startups โดยเมื่อปี 2558 เมือง Antwerp ได้รับรางวัล “Startup Nations Award for Local Policy Leadership” จากนโยบาย “Buy from Startups” โดยเครือข่าย Global...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

     

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำเดือนมกราคม 2560

   

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...