Report 1: EU Environment Policy Conference 2009

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตขอนำเสนอรายงานและสรุปย่อเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเรื่อง ตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป EU ETS, CDM และ Carbon Footprint...

สวีเดน ประธานอียูเน้นเรื่องโลกร้อน สนใจ Carbon Tax

สวีเดนนำอียูสู้โลกร้อน คาดว่าจะผลักดันในเวทีการประชุมสุดยอด UN Climate Change ที่กรุงโคเปนฮาเกน ปลายปีนี้ และโน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกเห็นว่า "การเก็บภาษีคาร์บอน"...

ผลการศึกษาเชิงลึกเรื่องการติดฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้จัดทำสรุปข้อมูล...

CEO บริษัทชั้นนำของยุโรปเสนอแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบรายสาขา

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 52 กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของยุโรปได้เสนอรายงานเรื่องพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 52 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้อนุมัติร่างกฎหมาย America Clean Energy and Security Act โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 17% จากระดับปี 2005 ภายในปี 2020 และกำหนดให้มีมาตรการภาษี (border tax)...

มุมมองของผู้แทนพิเศษญี่ปุ่นต่อการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 52 นาย Mutsuyoshi Nishimura ที่ปรึกษารัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กล่าวถึงมุมมองของการเจรจาความตกลงสิ่งแวดล้อมโลกที่โคเปนเฮเกนในเดือน ธ.ค....

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่จะเปิดโอกาสให้มีตลาดซื้อขายคาร์บอน

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้เห็นชอบร่างกฎหมายที่จะลดการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษต่างๆ ลง 17% ภายในปี 2020 และ 83%  ภายในปี 2050...

งานสัมมนา EU Environment Policy Conference 2009 เปิดรับสมัครแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ร่วมกับคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)...