รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559...

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน...

EU ประกาศข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ EU ETS

  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิกใหม่ระหว่างปี 2564 – 2573 ให้ลดลง...

EU ออกข้อบังคับใหม่ในการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สภายุโรปได้เห็นชอบช้อบังคับใหม่ในการกำหนดเป้าหมายการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก (National Emission Ceilings Directive – NEC Directive) ให้ลดลง 49.6%...

ECJ ประกาศคำตัดสินกรณีการตีพิมพ์หรือผลิตซ้ำหนังสือขาดตลาด (Out of print books) ในรูปแบบดิจิตัล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECJ ได้ประกาศคำตัดสินกรณีการผลิตซ้ำหนังสือขาดตลาด (Out of print books) ในรูปแบบดิจิตัล โดยชี้ว่า...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559

    วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2559

    วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน...