EU ออกข้อบังคับใหม่ในการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สภายุโรปได้เห็นชอบช้อบังคับใหม่ในการกำหนดเป้าหมายการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก (National Emission Ceilings Directive – NEC Directive) ให้ลดลง 49.6%...

ECJ ประกาศคำตัดสินกรณีการตีพิมพ์หรือผลิตซ้ำหนังสือขาดตลาด (Out of print books) ในรูปแบบดิจิตัล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECJ ได้ประกาศคำตัดสินกรณีการผลิตซ้ำหนังสือขาดตลาด (Out of print books) ในรูปแบบดิจิตัล โดยชี้ว่า...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559

    วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2559

    วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน...

EU เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Horizon 2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 EU ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หรือ  Horizon 2020 ภายใต้ชื่อ Information Day & Brokerage Event...

คณะกรรมาธิการยุโรปเผยเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิก

 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เสนอค่าเป้าหมายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีของแต่ละประเทศสมาชิกระหว่างปี 2564-2573 ...

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงบรัสเซลส์จัดทำวารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น...