สหภาพฯ เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อข้อเสนอการจัดจำแนกและการติดฉลากสารเคมี 3 รายการ

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการจัดจำแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี หรือระเบียบ CLP  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552...

สหภาพฯ ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย (Annex XVII) ระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ตามระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ตามระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่อง กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดงานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล...

ข้อมูลการแก้ไขกฎระเบียบการส่งออกยามายังตลาดสหภาพฯ

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการสาธารณสุขและผู้บริโภค (DG SANCO) ได้จัดทำ concept paper  เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่จะใช้บังคับในเรื่องการควบคุมการนำเข้าสารตั้งต้น (active substances)...

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ฉบับใหม่

ตามที่ สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE)  ให้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546...

สถิติการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX) ช่วงแรกของ ปี 2555

คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพและผู้บริโภค (DG Health and Consumers) ได้เผยแพร่สถิติการตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Non- Food Products) ระหว่าง 1 มกราคม – 30...