กฎระเบียบใหม่ของอียูว่าด้วยอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศร่างกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (อียู) 2 ฉบับ  ว่าด้วยอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ 1) ร่างกฎระเบียบ (Regulation)...

สหภาพฯ เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อข้อเสนอการจัดจำแนกและการติดฉลากสารเคมี 3 รายการ

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการจัดจำแนก ปิดฉลาก และบรรจุหีบห่อสารเคมี หรือระเบียบ CLP  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552...

สหภาพฯ ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย (Annex XVII) ระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ตามระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะกลุ่มสารเคมีที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง (SVHC) ตามระเบียบ REACH

ตามที่สหภาพยุโรปได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี โดยได้ออกระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ ระเบียบ REACH  ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี...

รายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่อง กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดงานสัมมนาเรื่อง“กฎระเบียบอียูว่าด้วยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล...

ข้อมูลการแก้ไขกฎระเบียบการส่งออกยามายังตลาดสหภาพฯ

ตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการสาธารณสุขและผู้บริโภค (DG SANCO) ได้จัดทำ concept paper  เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่จะใช้บังคับในเรื่องการควบคุมการนำเข้าสารตั้งต้น (active substances)...

สหภาพยุโรปประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ฉบับใหม่

ตามที่ สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE)  ให้มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546...