ความคืบหน้าร่างกฎระเบียบความมั่นคงทางพลังงานด้านแก๊สของอียู

            เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบความมั่นคงทางพลังงานด้านแก๊ส (“Measures to safeguard the security of gas supply”)...

สภายุโรปลงมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การใช้แก๊สธรรมชาติเหลวและถังแก๊สของอียู

            หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การใช้แก๊สธรรมชาติเหลวและถังแก๊สของอียู (EU strategy for liquefied natural gas and gas storage) เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์จากแก๊สธรรมชาติเหลว (liquefied natural gas...

องค์การ ICAO บรรลุข้อตกลงการจำกัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ International Civil Aviation Organization (ICAO) ครั้งที่ 39 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา...

EU ประกาศข้อเสนอเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy Duty Vehicles)

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 EU ได้ประกาศข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy Duty Vehicles – HDV) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ European Strategy for Low-Emission Mobility...

แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของเบลเยียมกับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก

            เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 ทีมงาน thaieurope.net ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Tomorrow’s Vehicles: Challenge for Industry and University ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอันต์เวิร์ป ณ เมืองอันต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม...

รายงานการตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย ภายใต้ระบบ RASFF และระบบ RAPEX ของอียู

     EU ได้เปิดเผยรายงานการตรวจพบสินค้าไม่ปลอดภัยจากไทย ภายใต้ระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ประจำเดือน ก.ค. 2559 และระบบ Rapid Alert System for Non-Food Products (RAPEX) ฉบับที่ 32 และ 33 ซึ่งครอบคลุมผลการตรวจในช่วงสัปดาห์ที่...

EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1332) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัย...

EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1349) และให้ใช้เลขรหัส 017 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ทั้งนี้...