อียูประกาศข้อกำหนด ecodesign สำหรับ external power supplies

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกคำสั่ง Directive 2005/32/EC เมื่อปี 2005 กำหนดกรอบสำหรับเงื่อนไขการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบครบวงจร ...

การปิดฉลาก eco-label โทรทัศน์

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอรายงานคำตัดสิน คณะกรรมาธิการยุโรป ที่ 2009/300/EC ลงวันที่ 28 มีนาคม 2009 ซึ่งลงพิมพ์ใน Official Journal เล่มที่ L 82 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:082:0003:0008:EN:PDF)...

อียูประกาศข้อกำหนด ecodesign สำหรับหลอดไฟ 2 ประเภท

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกคำสั่ง Directive 2005/32/EC เมื่อปี 2005 กำหนดกรอบสำหรับเงื่อนไขการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจร...

อียูรับฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ พร้อมออกข้อกำหนดระดับการใช้พลังงานของสินค้าในครัวเรือน

อียูเพิ่มความเข้มนโยบายประหยัดพลังงาน รับรองมาตรฐานใหม่ของฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Labelling) เพิ่มอีก 2 ระดับใหม่ซึ่งสูงกว่าระดับ A ในปัจจุบัน พร้อมเพิ่มข้อกำหนดระเบียบ Ecodesign...

ความคืบหน้าเรื่องการขยายระเบียบ Ecodesign ให้ครอบคลุมสินค้าที่มีส่วนในการประหยัดพลังงาน

เมื่อ 30 มี.ค. 52 สภายุโรปและคณะมนตรียุโรปสามารถตกลงกันได้ในเรื่องการขยายระเบียบ Ecodesign ให้ครอบคลุมสินค้าที่มีส่วนในการประหยัดพลังงาน (Energy-related products) เพิ่มเติมจากสินค้าที่ใช้พลังงาน...

การปรับแก้ข้อบังค้บอียูเรื่องสารทำลายชั้นโอโซน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 52 ที่ประชุมสภายุโรปเต็มคณะได้ลงมติรับรองร่างข้อเสนอปรับแก้ข้อบังคับเรื่อง “Substances that deplete the ozone layer” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า...

การลดภาษีธุรกิจบริการภายในอียู

 เมื่อ 10 มี.ค. 52 รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลังประเทศสมาชิกอียูบรรลุข้อตกลงทางการเมืองในการลดภาษีธุรกิจบริการได้สำเร็จ ซึ่งจะมีผลให้ธุรกิจบริการในบางสาขา...

ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการห้ามใช้สาร Dimethyl fumarate

ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2552 เป็นต้นไป ประเทศสมาชิกอียูจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอียูไม่มีสาร Dimethyl Fumarate เป็นส่วนประกอบ...