เตือนภัยระเบียบ WEEE และ RoHS

ตามที่สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ (WEEE) ตาม Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on Waste Electrical and Electronic Equipment...

สภายุโรปตกลง REACH

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2548 สภายุโรปได้ลงคะแนนเสียงร่างกฎระเบียบใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ของ EU หรือ REACH ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากภาคธุรกิจ รวมทั้งในยุโรปเอง...

REACH

ในวันที่ 16 พ.ย. 2548 สภายุโรปจะลงคะแนนเสียงร่างกฎระเบียบใหม่ด้านเคมีภัณฑ์ของ EU หรือ REACH ที่เป็นที่วิพากวิจารณ์จากภาคธุรกิจและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ...

อียูประกาศผลการพิจารณาปรับเปลี่ยนโควต้าน้ำตาลโควต้า C เป็นการส่งออก 1.8ล้านตันแล้ว

ตามที่สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานผลที่ไทย ร่วมกับบราซิล และออสเตรเลีย ประท้วงกรณีสหภาพยุโรปพิจารณาปรับเพิ่มโควต้าน้ำตาล C นั้น สำนักงานฯ...

ไทยแสดงความเป็นกังวลต่อร่างระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ (REACH)

จากการที่ไทยได้รับเป็นประธาน ASEAN – Brussels Sub-Committee on Trade ซึ่งประธานได้แก่ อัครราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ และอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) นางอารีรัตน์ สุวรรณทัต ...

กฎระเบียบ สหภาพ ฯ

(อ่านรายละเอียดในหัวข้อนี้ได้ที่) /www.thaibe.net/index.php?option=content&task=section&id=7&Itemid=31

ระเบียบ Eco-design Requirements สำหรับสินค้าที่ใช้พลังงาน

EU เตรียมประกาศระเบียบ Eco-design Requirements สำหรับสินค้าที่ใช้พลังงาน (EuP : Energy-using Products) 1. ความเป็นมา 1.1 เดิมคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปฝ่ายวิสาหกิจ(DG...

EU เตรียมประกาศระเบียบ EuP

สหภาพยุโรปเตรียมประกาศระเบียบ EuP (Eco-design requirements for Energy-using Products) ซึ่งเป็นเพียงกรอบการดำเนินการ ซึ่งได้แก่ เงื่อนไข เกณฑ์ และวิธีสำหรับให้คณะกรรมาธิการฯ...