รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone 1. อัตราเงินเฟ้อ สำนักงานสถิติยุโรปได้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีในเดือนมิถุนายน 2556 ใน Eurozone...

การตรวจพบสินค้าไม่ปลอดภัยจากไทย (RAPEX)

                               คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภค DG Health and Consumer ได้เผยแพร่ผลการตรวจสินคี่ไม่ได้มาตรฐานจองสหภาพบุโรปภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System...

ลัตเวียมีแผนที่จะใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไป

ลัตเวียมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นไป...

Export Helpdesk คู่มือการเจาะตลาดอียูสำหรับผู้ประกอบการไทย

              สหภาพยุโรปหรืออียูเป็นตลาดร่วมใหญ่ที่สุดของโลกประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ โดยล่าสุดประเทศโครเอเชียเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกอียูลำดับที่ 28 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556...

มาตรการด้านภาษีนิติบุคคลเพื่อดึงดูดการลงทุนในโปรตุเกส

                           นาย Paulo Portas  รมว. กต. โปรตุเกส เป็นประธาน พร้อมด้วยนาย Paulo Nuncio รมช. กระทรวงภาษี และ นาย Pedro Reis ประธาน สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของโปรตุเกส...

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ Eurozone 1.     GDP สำนักงานสถิติยุโรปได้รายงานว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี 2556...

ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงสินค้าและบริการโดยผู้สูงวัยและคนพิการของสหภาพยุโรป (EU Accessibility Act) ในบริบทของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยกลไกตลาดร่วม

  ปัจจุบันมีผู้พิการประมาณ 80 ล้านคนในยุโรปหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรยุโรป และคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจฯ ประจำปี 2556 หรือ Workshop on “EU Update 2013″

เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ จาก สอท. / สกญ. / คผท. / สนง. ทั่วยุโรป หรือ Workshop on “EU Update 2013″ โดยเอกอัครราชทูต...