จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

  จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559...

การประชุม Governing Council ของธนาคารกลางยุโรปครั้งล่าสุดประเมินสถานการณ์นโยบายการเงินและผลกระทบจาก Brexit

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank – ECB) ได้เผยแพร่รายงานการประชุม Governing Council ของ ECB เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง...

EU รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy) ฉบับใหม่

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปด้าน Digital Single Market ได้เผยแพร่รายงานการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (public consultation)...

รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่างประเทศ Union Customs Code – กฎเกณฑ์ศุลกากรใหม่ในยุโรปและผลกระทบต่อผู้ประกอบการในเอเชีย

  รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่างประเทศ Union Customs Code –...

จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

  จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม...

คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามเพื่อเร่งการป้องกันและรักษาความปลอดภัยออนไลน์

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) ด้านการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ (Cyber Security)...

ภาคอุตสาหกรรมการเงินของสหราชอาณาจักรกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EU หลัง Brexit

            ตามที่ทีมงาน Thaieurope.net ได้รายงานข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายพัฒนาตลาดทุนของ EU จากการที่สหราชอาณาจักรลงประชามติที่จะออกจาก EU เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ว่า...

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปตัดสินว่า การบังคับใช้มาตรการ Bail In ของธนาการกลางต่างๆ ในประเทศสมาชิกเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย

 Photo by sprklg – Quartier Européen Nord, Kirchberg, CC BY-SA 2.0           เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECJ ได้ประกาศคำตัดสินคดีเกี่ยวกับการใช้ข้อกำหนดให้ผู้ถือตราสารหนี้ (เจ้าหนี้)...