จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559

Photo licensed under Creative Common by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Panhard จดหมายข่าวศุลกากร CPMU news ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน...

รายงานสถานการณ์ Brexit

บทนำ ในวันที่ 23 มิ.ย. 2559 นี้ จะมีการลงประชามติการลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ EU ของสหราชอาณาจักร (ส.อ.) โดยนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เป็นต้นมา Poll ฝ่าย Remain กลับมาเพิ่มขึ้น...

การประชุม GreenEcoNet Final Conference: Moving towards a circular economy: Challenges and opportunities for SMEs

สาระสำคัญของ GreenEcoNet Final Conference เรื่อง “Moving towards a circular economy: Challenges and opportunities for SMEs” วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม           ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก...

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัท Start-up ในยุโรป

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย...

ECB เริ่มซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนตามมาตรการ QE

            ตามที่ Thaieurope.net ได้รายงานผลการประชุมของ Governing Council ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่มีมติปรับเพิ่มการใช้มาตรการ QE และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก...

EU เสนอปรับปรุงข้อบังคับ EU Blue Card Directive เพื่อดึงดูดบุคลากรวิชาชีพที่มีความสามารถสูงจากประเทศที่สาม

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุง Directive No 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of non-EU nationals for the purposes of highly skilled employment (EU Blue Card Directive) เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงานใน EU...

เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone) กรณีศึกษาผลกระทบของ FTZ กับเศรษฐกิจในประเทศและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

...

EU ขยายระยะเวลาการกำหนดอัตรา VAT ขั้นต่ำและพิจารณาข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปนโยบาย VAT

            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านเศรษฐกิจและการเงิน (ECOFIN) ได้พิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบ Council...