มาตรการปกป้องทางการค้า

มาตรการปกป้องทางการค้า (Trade Defense Instruments) คือเครื่องมือทางการค้าที่ประเทศสมาชิก WTO ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของตนต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่...

มาตรการปกป้องทางการค้า

มาตรการปกป้องทางการค้า (Trade Defense Instruments) คือเครื่องมือทางการค้าที่ประเทศสมาชิก WTO ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของตนต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่...

ปัญหาสิ่งทอภายใต้ GSP

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 22548 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าพบ นาย William H. Lakin ตำแหน่ง Director-General และ นาย Francesco Marchi ตำแหน่ง Director Economic Affairs ของ EURATEX...

กระบวนการหารือเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างสหภาพฯ กับจีน

สหภาพฯ เสนอหารือกับจีนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกเรื่องสิ่งทอ นายปีเตอร์ แมนเดลสัน กล่าวในวันนี้ว่า จะเริ่มกระบวนการหารือเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างสหภาพฯ กับจีน...

สำรวจการใช้ Internet ใน EU-25

Eurostat ได้ทำการสำรวจสถิติผู้ใช้ Internet ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 ในประเทศสมาชิก EU 25 ประเทศ พบว่าประชากร EU ที่มีอายุระหว่าง 16 – 74 ปีถึง 47% ที่ใช้ Internet โดยผู้ชายใช้ (51%) มากกว่าผู้หญิง (43%)...

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมของ EU

ดัชนีชี้วัดทางสังคม ข้อมูลในเดือน ก.พ. 2547 เฉพาะของ EU-15 จาก “Key facts and figures about the European Union” ของคณะกรรมาธิการยุโรป ขนาดพื้นที่ EU-15 มีพื้นที่กว่า 3 ล้าน ตร.กม. หรือประมาณ 1/3 ของสหรัฐฯ...

รู้จัก GSP ของ EU

ระบบ GSP (Generalised System of Preferences) หมายถึง ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศกำลังพัฒนา...

Cyprus, Latvia และ Malta เตรียมเข้าร่วมใช้เงินยูโร

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา Cyprus, Latvia และ Malta ได้เข้าร่วม Exchange Rate Mechanism (ERM II) แล้ว โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 1 ยูโร เท่ากับ 0.585274 Cypriot pound, 0.702804 Latvian lat และ 0.429300 Maltese liri ตามลำดับ สมาชิกใหม่ EU...