การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนาม

      การขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนามอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา...