คณะกรรมการสภายุโรปฯ (EMIS) ชี้ว่าทั้งประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการยุโรปต่างก็มีความบกพร่องในกรณี “Dieselgate”

 

          หลังจากที่สภายุโรปได้จัดตั้งคณะกรรมการสภายุโรปสอบสวนด้านการวัดระดับการปล่อยก๊าซโดยอุตสาหกรรมรถยนต์ (Emission Measurements in the Automotive Sector: EMIS) เมื่อเดือนมีนาคม 2559 เพื่อสอบสวนกรณีอื้อฉาว “Dieselgate” ที่อุตสาหกรรมรถยนต์ของยุโรปทุจริตการทดสอบวัดการปล่อยก๊าซต่างๆ รวมไปถึงก๊าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์  (NOx) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการดังกล่าวได้เผยแพร่รายงานการสอบสวนและข้อแนะนำฉบับแรก โดยรายงานของคณะกรรมการของสภายุโรปชี้ถึงความบกพร่องของทั้งรัฐบาลประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการยุโรปในการบังคับใช้ข้อบังคับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมรถยนต์ของอียู โดยรายงานชี้ว่า รัฐบาลประเทศสมาชิกต่างก็ล้มเหลวในการจัดตั้งระบบตรวจสอบรถยนต์ในตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของอียู และบางประเทศสมาชิก อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน นิยมที่จะใช้วิธีการที่ไม่เข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของรถยนต์ที่ยื่นขออนุญาตวางจำหน่าย พร้อมทั้งยังเลื่อนกำหนดการเริ่มใช้การทดสอบจากการขับขี่จริง (real-driving test – RDE) มาใช้ในการตรวจวัดการปล่อยก๊าซของรถยนต์ทำให้เกิดความล่าช้าในหลายโอกาส

          ในขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการยุโรปไม่มีกลไกที่เข็มแข็งพอในการตรวจสอบรถยนต์ที่วางจำหน่ายในตลาดอียู โดยเมื่อปี 2555 ก่อนที่ Volkswagen จะถูกหน่วยงาน Environmental Protection Agency ของสหรัฐฯ ตรวจพบว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์บิดเบือนผลการทดสอบวัดการปล่อยก๊าซของรถยนต์ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เคยพยายามสอบสวนกรณีความแตกต่างของผลการทดสอบในห้องทดลองและการทดสอบด้วย RDE แต่ไม่มีความต่อเนื่องในการดำเนินการเนื่องจากโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการยุโรปขาดการบูรณาการ โดย Directorate General ด้านสิ่งแวดล้อมและ Directorate-General ด้านอุตสาหกรรมไม่สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องได้

          คณะกรรมการ EMIS จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับกรณีดังกล่าว โดยหนึ่งในข้อเสนอแนะระบุให้ปรับโครงสร้างภายในคณะกรรมาธิการยุโรปให้ควบรวมอำนาจหน้าที่การควบคุมมลพิษทางอากาศและกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งในระดับกรรมาธิการยุโรปและ Directorate General ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาย Gerben-Jan Gerbrandy สมาชิกสภายุโรปจากเนเธอร์แลนด์ (กลุ่ม ALDE/ พรรค D66) กล่าวว่า กรณี Dieselgate จะไม่เกิดขึ้นหากคณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎของอียูอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เริ่มดำเนินการกับ 7 ประเทศสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของอียูในการควบคุมการปล่อยมลภาวะจากรถยนต์ (รายละเอียดที่ https://goo.gl/v6mIW9)  

          หลังจากนี้ รัฐมนตรีของอิตาลีและสโลวักที่รับผิดชอบการกำกับดูแลด้านการควบคุมการปล่อยมลภาวะจากรถยนต์ และผู้แทนบริษัท Audi และ Opel จะเข้าให้การกับคณะกรรมการ EMIS ในเดีอนมกราคม 2560 และคณะกรรมการ EMIS จะลงมติเห็นชอบรายงานอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเสนอให้สภายุโรปพิจารณาต่อไป

          ท่านผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดจากข่าวสารนิเทศที่ https://goo.gl/xvgYYw และร่างรายงานได้ที่ https://goo.gl/TBRQEV      

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

Print Friendly