EU ประกาศให้ใบเหลือง IUU แก่สาธารณรัฐไลบีเรียอย่างเป็นทางการ

              เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ DG MARE ได้ประกาศให้สาธารณรัฐไลบีเรียอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU แล้วอย่างเป็นทางการ ตาม Commission Decision 2017/C 169/12 of 23 May 2017 notifying the Republic of Liberia of the possibility of being identified as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing ใน EU Official Journal C169/11 ซึ่งสาธารณรัฐไลบีเรียจะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่ DG MARE จะประเมินผลอีกครั้งในอีก ๖ เดือนข้างหน้า

                สาเหตุที่สาธารณรัฐไลบีเรียได้ใบเหลือง IUU จาก EU  ในครั้งนี้ เนื่องจาก สาธารณรัฐไลบีเรียไม่มีความรับผิดชอบที่ดีพอในฐานะ Flag State, Port State, Coastal State และ Market State ในการต่อต้านการทำประมง IUU  และไม่เคารพต่อข้อกำหนดสากล โดย EU พบว่า ทางการไลบีเรียไม่สามารถควบคุมและจัดทำบัญชีรายชื่อกองเรือที่ชักธงไลบีเรียที่มีอยู่ได้ ซึ่งมีเรือไลบีเรียกว่า ๑๐๐ ลำที่ไปทำประมงนอกเขตน่านน้ำ EEZ ของไลบีเรีย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพบว่า มีการขาดความร่วมมือและประสานงานที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ไม่มีการแจ้งข้อมูลการจับปลา การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า และขนถ่ายสัตว์น้ำ ตลอดจนกฎหมายประมงของไลบีเรียฉบับเมื่อปี ๒๕๕๓ มีความล้าหลัง และไม่ระบุครอบคลุมถึงการทำประมง IUU หรือการฝ่าฝืนกฎขั้นรายแรงตามข้อกำหนดสากล รวมถึงศูนย์ FMC ไม่สามารถควบคุมเรือได้ทุกลำ ควบคุมได้แต่เรือในเขต EEZ  แต่ไม่ได้ควบคุมถึงเรือที่ออกไปทำประมงในเขตทะเลหลวงและในเขตทะเลของประเทศที่สาม ทั้งนี้ ไลบีเรียยังไม่มีแผน ปฏิบัติการ (Action Plan) ในการต่อต้านการทำประมง IUU และยังขาดการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง (MCS) ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้น EU จึงเห็นควรให้ใบเหลือง IUU กับสาธารณรัฐไลบีเรีย 

                สรุปสถานะล่าสุดของกลุ่มประเทศใบเหลือง – ใบแดง :

๑.      กลุ่มประเทศใบเหลือง : ปัจจุบัน มี ๘ ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที่ยังคงสถานะใบเหลือง

คือ                   

                      ๑.๑ เซนต์คิตส์และเนวิส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

                      ๑.๒ ตูวาลู (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

                      ๑.๓ ไต้หวัน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

                      ๑.๔ คิริบาส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙)

                      ๑.๕ เซียร์ราลีโอน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙)

                      ๑.๖ ตรินิแดดและโตเบโก (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙)

                      ๑.๗ ไทย (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘)

                      ๑.๘ สาธารณรัฐไลบีเรีย (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                   ๒. กลุ่มประเทศใบแดง : ปัจจุบัน มี ๓  ประเทศ คือ

                       ๒.๑ กัมพูชา (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

                       ๒.๒ คอโมโรส (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                       ๒.๓ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                  ประกาศดังกล่าวจะมีผลในวันที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

                  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเวปไซต์ ดังต่อไปนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0530(01)&from=EN

                   โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly