EU ปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดใหม่ของสาร Tricyclazole ในข้าวอย่างเป็นทางการ

        จากที่ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้มีการปรับลดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ ๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือ ๐.๐๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยไม่ให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งได้สร้างข้อวิตกกังวลให้แก่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเกรงว่า ข้าวจากประเทศที่สามที่เก็บเกี่ยวได้ในปี ๒๐๑๖/๒๐๑๗ จะไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ เพราะจากข้อกำหนดใหม่ที่จะกำหนดค่า MRL ของสาร Tricyclazole ที่ระดับ ๐.๐๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุม EU Standing Committee ได้มีมติยินยอมให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ให้ใช้ค่า MRL เดิมกับข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวในปี ๒๕๕๙ (2016 crop) ได้ นั้น

         สถานการณ์ล่าสุด : เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/983 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products ใน EU Official Journal ซึ่งเป็นการปรับลดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels : MRLs) ของสาร Tricyclazole ในข้าว จากเดิมที่ระดับ ๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัมให้เหลือที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (Limit of Detection : LOD) คือ ที่ระดับ ๐.๐๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม เหตุจากที่ EU ได้ถอนการอนุญาตการใช้สาร Tricyclazole ออกจากบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 โดยให้มีผลปรับใช้กับข้าวทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และสำหรับข้าว บาสมาติ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

           อย่างไรก็ดี EU อนุโลมให้มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ให้ใช้ค่า MRL เดิม กับข้าวที่มีการเก็บเกี่ยวในปี ๒๕๕๙ (2016 crop) ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในปี ๒๕๕๙ โดยแยกข้าวออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

                              – ข้าวทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ) : อนุโลมให้ใช้ค่า MRL ของสาร Tricyclazole ที่ระดับ ๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับข้าวที่มีการนำเข้าหรือที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

                              – ข้าวบาสมาติ : อนุโลมให้ใช้ค่า MRL ของสาร Tricyclazole ที่ระดับ ๑ มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับข้าวที่มีการนำเข้าหรือที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

             สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=EN

                 โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly