EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

                  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market ว่าด้วยการไม่อนุญาตสาร Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substances) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant Protection Products : PPPs) สรุปดังนี้

                   ๑.       จากผลการประเมินของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA)  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  จากการยื่นคำร้องของบริษัท Artechno SA  ซึ่งรับช่วงต่อจากบริษัท Maasmond-Westland เนเธอร์แลนด์ เพื่อขอขึ้นทะเบียน Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874  ให้เป็นสารตั้งต้น (Basic Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช  หากจากผลการประเมินฯ ระบุว่า  ยังไม่สามารถสรุปผลความเสี่ยงของสารดังกล่าวที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ ดังนั้น EU  จึงไม่เห็นควรอนุญาตให้ใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารตั้งต้นตามที่บริษัทร้องขอ

                   ๒.       ในการนี้ EU กำหนดให้ประเทศสมาชิก EU ต้องถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 อย่างช้าสุดภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และประเทศสมาชิกสามารถอนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ แต่ต้องมีระยะเวลาสั้นที่สุดและต้องไม่เกินกว่าวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

                   ๓.       กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐)

                   ๔. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0377&from=EN

                                                     โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly