สิทธิของผู้โดยสารสายการบินใน EU หรือเที่ยวบินที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานใน EU

 

          เหตุการณ์ระเบิดที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากจากการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งนี้ EU มีกฎระเบียบเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบิน หรือ Regulation (EC) No 261/2004 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 โดยผู้โดยสารของเที่ยวบินที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศสมาชิก EU หรือผู้โดยสารเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางใน EU โดยสายการบินที่มีใบอนุญาตการบินจากประเทศใน EU (และ EEA) สามารถรับสิทธิดังต่อไปนี้

กรณีเที่ยวบินถูกจองเกินจำนวน (Overbooked)

 • ผู้โดยสารได้รับเงินชดเชยทันที
 • ผู้โดยสารอาจได้รับข้อเสนอ 3 ทางเลือก คือ

(1) ได้รับเงินคืน

(2) ได้รับบัตรโดยสารเที่ยวบินกลับไปจุดเริ่มต้นของการเดินทาง หรือ

(3) ได้รับบัตรโดยสารเที่ยวบินอื่นเพื่อไปถึงปลายทาง

 • ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแล อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก (หากจำเป็น) และอาจได้รับบริการด้านการสื่อสาร เช่น e-mail โทรศัพท์ โทรสาร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้โดยสารที่ได้รับหมายเลขที่นั่งในเที่ยวบินที่มีการจองเกินจำนวนอาจเจรจากับสายการบินเพื่อสละที่นั่งแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก (Cancellations)

 • ผู้โดยสารได้รับเงินชดเชยภายใน 7 วัน
 • สายการบินต้องเสนอ 2 ทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร คือ

(1) คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งเสนอเที่ยวบินกลับไปจุดเริ่มต้นของการเดินทาง (หากจำเป็น) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ

(2) ทางเลือกอื่นในการเดินทางเพื่อไปถึงปลายทาง

 • ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก (หากจำเป็น) และอาจได้รับบริการด้านการสื่อสาร เช่น e-mail โทรศัพท์ โทรสาร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กรณีเที่ยวบินออกเดินทางล่าช้า (Delayed)

ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการชดเชยขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางและระยะเวลาที่เที่ยวบินที่ออกเดินทางล่าช้า  ดังนี้

 • ตั้งแต่ 1,500 กม. และเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 2 ชั่วโมง มีสิทธิได้รับเงินชดเชย จำนวน 250 ยูโร
 • 1,500-3,500 กม. และเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินชดเชย จำนวน 200 ยูโร
 • 1,500-3,500 กม. และเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง มีสิทธิได้รับเงินชดเชย จำนวน 400 ยูโร
 • มากกว่า 3,500 กม. และเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง มีสิทธิได้รับเงินชดเชย จำนวน 600 ยูโร
 • หากเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถได้รับเงินคืน รวมทั้งบัตรโดยสารเที่ยวบินกลับไปจุดเริ่มต้นของการเดินทาง (หากจำเป็น)

อย่างไรก็ตาม สายการบินไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่การเลื่อนเวลา หรือยกเลิกเที่ยวบินมีสาเหตุมาจากสถานการณ์พิเศษ (Extraordinary Circumstances) ซึ่งรวมถึงกรณีที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ความมั่นคง สภาพอากาศ การประท้วง ภาวะการจราจรติดขัดของท่าอากาศยาน เป็นต้น แต่ตามทีศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปได้มีคำตัดสินกรณี Case C – 12/11 (McDonagh v. Ryanair Ltd) ผู้โดยสารยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากสายการบิน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก (หากจำเป็น) หรือบริการด้านการสื่อสารฟรี พร้อมทั้งสิทธิอื่นๆ ดังนี้

 • ได้รับเงินค่าบัตรโดยสารคืนเต็มจำนวนหรือในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
 • ได้รับการอำนวยความสะดวกจากสายการบินในการจัดหาเที่ยวบินหรือการเดินทางโดยวิธีอื่นเพื่อส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทาง หรือ
 • เลื่อนกำหนดการเดินทางในบัตรโดยสารตามที่ผู้โดยสารต้องการ หากมีที่ว่างบนเที่ยวบินนั้นๆ

          ทั้งนี้ กฎระเบียบของ EU กำหนดให้สายการบินจำเป็นต้องแจ้งสิทธิของผู้โดยสารทราบด้วย หรือหากสายการบินไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอียู ผู้โดยสารสามารถยื่นแบบร้องเรียนตาม http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf กับสายการบินได้โดยตรง พร้อมเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน และหากผู้โดยสารไม่พอใจกับการดำเนินการของสายการบิน ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องกับหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรียนของประเทศสมาชิกอียูที่เกิดเหตุได้ ตามข้อมูลติดต่อที่ http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับสายการบินในชั้นศาลตามที่เคยมีในกรณีต่างๆ ได้

          ผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารสายการบินได้ที่ http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

 

Photo licensed under Creative Common by: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Panhard and https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Magnolia677

Print Friendly