สหภาพยุโรปเห็นชอบต่ออายุการอนุญาตใช้สาร imazamox

                   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1531 of 7 September 2017 renewing the approval of the active substance imazamox, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No. 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No. 540/2011 ใน EU Official Journal L232/6 สรุปสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ต่ออายุการอนุญาตใช้สาร imazamox ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม 2567 และให้ยกเลิกการจำกัดการใช้เพียงเป็นยากำจัดวัชพืช

2. สาร imazamox มีระยะครึ่งชีวิต (half-life) ในน้ำจืดและตะกอนมากกว่า ๑๒0 วัน ซึ่งถือว่าเป็นสารที่มีความคงทนในดินสูง นอกจากนี้ สารดังกล่าวยังมีความเป็นพิษ โดยปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพืชน้ำควรอยู่ที่ ๐,๐045 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรกำหนดให้สาร imazamox อยู่ในบัญชีรายการ Candidate for Substitution (CfS) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณายกเลิกการใช้สารดังกล่าวเมื่อพบว่ามีสารตัวอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้

3. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 8 กันยายน 2560) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

4. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ดังนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1531&from=EN

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Print Friendly