EU ร่วมมือกับองค์กร OECD ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เว็บไซต์ thaieurope.net ได้เคยรายงานเกี่ยวกับการสนับสนุนของ EU ในกองทุน Vision Zero Fund เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศผู้ผลิตสินค้า (http://bit.ly/2nkzlAQ) หลังจากกรณีโรงงานผลิตเสื้อผ้า Rana Plaza ในบังคลาเทศถล่มเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 ราย EU จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Sector Responsibility) และการนำหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 องค์กร OECD ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector)

องค์กร OECD ได้ร่วมกับ EU จัดทำร่างแนวปฏิบัติฉบับนี้ และได้นำเสนอร่างครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OECD สำหรับบรรษัทข้ามชาติ (Guidelines for Multinational Enterprises) เนื่องจากเครื่องนุ่มห่มและรองเท้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีขนาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่ รวมถึงแหล่งการผลิตที่กระจายอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้นำเสนอแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทในการตรวจสอบและบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (due diligence) ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มและรองเท้า ดังต่อไปนี้

          1. ระบุและเข้าใจผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าจากทุกภาคส่วนการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาแรงงานบังคับ ปัญหาคุณภาพสินค้า และปัญหาที่เกิดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น

          2. ลดหรือป้องกันผลกระทบ เช่น การมีส่วนช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยื่นกับหน่วยธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (suppliers) หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น 

3. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อสาธารณะชน

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติฉบับนี้ ยังนำเสนอตัวอย่างกลไกในการตรวจสอบและบริหารจัดการหน่วยธุรกิจในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น การจัดตั้งความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้ supplier เดียวกันในการจัดหาสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) เป็นต้น

ความพยายามของ EU ในการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้าใหม่ของ EU ภายใต้ชื่อว่า “Trade for All” ที่นอกจากจะต้องเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย Trade for All http://bit.ly/2jPkk8i)

ท่านผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าได้ที่ https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-Garment-Footwear.pdf

Print Friendly