EU ตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกเขต Schengen ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 EU ได้ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้า-ออกเขต Schengen ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก (Regulation (EU) 2017/458 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders)

ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ประเทศสมาชิกจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารกับฐานข้อมูลของ Schengen Information System (SIS) องค์การตำรวจสากล (Interpol) และฐานข้อมูลตรวจสอบเอกสารหาย (databases on lost and found documents) ทั้งกรณีบุคคลจากประเทศที่สาม และบุคคลที่ได้รับสิทธิในการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีใน EU (พลเมือง EU และสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ใช่ประชาชน EU) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ในวันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักข่าวท้องถื่นในเบลเยียมได้รายงานสถานการณ์การตรวจเข้มข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกเขต Schengen ทางสนามบินกรุงบรัสเซลส์ว่า มีความหนาแน่นมาก โดยด่านตรวจในเบลเยียมที่จะต้องเริ่มใช้มาตรการตรวจเข้มดังกล่าวประกอบด้วย

1. สนามบินกรุงบรัสเซลส์ รวมถึงสนามบินท้องถิ่นในเมือง Bierset, Gosselies, Deurne, Ostend และ Wevelgem

2. ท่าเรือที่เมือง Ghent, Antwerp, Ostend, Zeebrugge, Blankenberge และ Nieuwpoort

3. สถานีรถไฟที่มีสถานีปลายทาง ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

มาตรการตรวจสอบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่มีเส้นทางการเดินทางระหว่าง EU กับประเทศที่สามนอกเขต Schengen ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก ดังนั้น ท่านผู้อ่านท่านใดที่มีแผนการเดินทางมายัง EU ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ ควรเผื่อเวลาการเดินทางและเตรียมเอกสารประกอบการเดินทางให้พร้อมด้วย

นอกจากนี้ EU ยังมีอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่บริษัทขนส่ง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวพึงระวังเพิ่มเติม ที่รู้จักกันในชื่อ Passenger Name Record (PNR) Directive ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อป้องกัน สืบสวน/สอบสวน และการดำเนินคดีผู้กระทำผิดฐานก่อการร้ายและความผิดทางอาญาร้ายแรง โดยประเทศสมาชิก EU จะต้องแก้ไขกฎหมายภายในเพื่อให้ข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เบลเยียมได้เผยแพร่ Passenger Name Record Act เกี่ยวกับการประมวลผลรายละเอียดผู้โดยสาร ตามแนวทางข้อบังคับของ EU โดยบริษัทขนส่งและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งข้อมูลผู้โดยสารที่มีเส้นทางการเดินทางระหว่าง EU กับประเทศที่สามนอกเขต Schengen แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเบลเยียม หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับสูงสุด 600,000 ยูโร ทั้งนี้ ทางการเบลเยียมอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ เช่น การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบฐานข้อมูลผู้โดยสารและประสานข้อมูลกับหน่วยงานของประเทศสมาชิกอื่นๆ ตลอดจน Europol และประเทศอื่นๆ นอก EU

 @Picture Credit European Parliament

 

 

 

Print Friendly